Buletini Zyrtar: Viti [2019]

Mbledhje nr. Nr. vendimit dhe data Titulli Data e botimit
11 Vendim nr. 168, 14/08/2019 Për miratimin e ndryshimeve të Rregullores nr. 83, datë 29.06.2011 “Mbi marrëdhëniet financiare të punonjësve në Autoritetin e Mbikëqyres Financiare” 14/08/2019
11 Vendim nr. 167, 14/08/2019 Për ndryshimin e statutit të shoqërisë së brokerimit në sigurime “Assibroker” sh.a, si rezultat i shitblerjes së aksioneve 14/08/2019
11 Vendim nr. 166, 14/08/2019 Për miratimin e ndryshimit të statutit të shoqërisë “IFIS broker” sh.a. 14/08/2019
11 Vendim nr. 165, 14/08/2019 Për dhënien e miratimit paraprak shoqërisë “Albsig jetë” sh.a. për ushtrimin e veprimtarisë së sigurimit në klasat e jetës në territorin e Republikës së Shqipërisë 14/08/2019
11 Vendim nr. 164, 14/08/2019 Për disa shtesa në Rregulloren nr. 85, datë 03.07.2017 “Mbi licencimin dhe ushtrimin e veprimtarisë së vlerësuesit të dëmeve në sigurime” e ndryshuar 14/08/2019
11 Vendim nr. 163, 14/08/2019 Për miratimin e rinovimit të licencës të vlerësuesit të dëmeve në sigurime Z. Shpëtim Xhetani 14/08/2019
11 Vendim nr. 162, 14/08/2019 Për miratimin e rinovimit të licencës të vlerësuesit të dëmeve në sigurime Z. Hetem Xhanëmi 14/08/2019
11 Vendim nr. 161, 14/08/2019 Për miratimin e rinovimit të licencës të vlerësuesit të dëmeve në sigurime Z. Gramos Ylli 14/08/2019
11 Vendim nr. 160, 14/08/2019 Për njohjen dhe regjistrimin e shoqërisë “Smartcom” sh.a. si agjent i shoqërisë së brokerimit në tituj “Rodeler” LTD 14/08/2019
11 Vendim nr. 159, 14/08/2019 Për njohjen dhe regjistrimin e shoqërisë “Prodata Securities” sh.a. si agjent i shoqërisë së brokerimit në tituj “Depaho” LTD 14/08/2019