Buletini Zyrtar: Viti [2019]

Mbledhje nr. Nr. vendimit dhe data Titulli Data e botimit
15 Vendim nr. 248, 19/12/2019 Për disa ndryshime dhe shtesa në rregulloren nr. 71, datë 27.03.2019 “Për veprimtarinë e agjentit të shoqërisë së brokerimit në tituj” 19/12/2019
15 Vendim nr. 247, 19/12/2019 Për miratimin e ndryshimit të buxhetit të vitit 2019 të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare 19/12/2019
15 Vendim nr. 246, 19/12/2019 Për miratimin e shoqërisë audituese “Grant Thornton” sh.p.k., për auditimin e pasqyrave financiare për vitin 2019, të shoqërisë së sigurimit “Sigal-Life Uniqa Group Austria” sh.a. 19/12/2019
15 Vendim nr. 245, 19/12/2019 Për miratimin e shoqërisë audituese “Grant Thornton” sh.p.k., për auditimin e pasqyrave financiare për vitin 2019, të shoqërisë së sigurimit “Sigal Uniqa Group Austria” sh.a. 19/12/2019
15 Vendim nr. 244, 19/12/2019 Për rinovimin e licencës për ushtrimin e veprimtarisë si aktuar i autorizuar 19/12/2019
15 Vendim nr. 243, 19/12/2019 Për licencimin e shoqërisë “Imperial Claims Services-Albania” sh.p.k. për ushtrimin e veprimtarisë së vlerësuesit të dëmeve në sigurime 19/12/2019
15 Vendim nr. 242, 19/12/2019 Për miratimin e licencimit të Zj. Marinela Rapaj, për të ushtruar veprimtari brokerimi në sigurime, në klasat e jetës dhe të jo-jetës 19/12/2019
15 Vendim nr. 241, 19/12/2019 Për miratimin e licencimit të Zj. Valmira Taçe, për të ushtruar veprimtari brokerimi në sigurime, në klasat e jetës dhe të jo-jetës 19/12/2019
15 Vendim nr. 240, 19/12/2019 Për miratimin e licencimit të Zj. Etleva Mustafa (Muleshku), për të ushtruar veprimtari brokerimi në sigurime, në klasat e jo-jetës 19/12/2019
15 Vendim nr. 239, 19/12/2019 Për miratimin e licencimit të Z. Erjon Skora, për të ushtruar veprimtari brokerimi në sigurime, në klasat e jetës, të jo-jetës dhe risigurime 19/12/2019