Buletini Zyrtar: Viti [2019]

Mbledhje nr. Nr. vendimit dhe data Titulli Data e botimit
2 Vendim nr. 8, 31/01/2019 Për miratimin e Z. Admir Ramadani, në pozicionin e anëtarit të Këshillit të Administrimit të Shoqërisë “Credins Invest-Shoqëri Administruese e Fondeve të Pensionit dhe Sipërmarrjeve të Investimeve Kolektive” sh.a. 31/01/2019
2 Vendim nr. 7, 31/01/2019 Për miratimin e riemërimit të Z. Hysen Cela si Kryetar i Këshillit Mbikëqyrës dhe Zj. Brikena Hoxha, Zj. Ines Muçostepa, Zj. Aida Naska dhe Z. Elvin Meka, si anëtarë të Këshillit Mbikëqyrës të shoqërisë “Bursa Shqiptare e Titujve ALSE” sh.a. 31/01/2019
2 Vendim nr. 6, 31/01/2019 Për licencimin e Shoqërisë Aksionare “Regjistri Shqiptar i Titujve ALREG” sh.a., për ushtrimin e veprimtarisë së Regjistrarit të Titujve 31/01/2019
2 Vendim nr. 5, 31/01/2019 Për marrjen e masës administrative ndaj agjentit në sigurime pranë shoqërisë së sigurimeve “Ansig” sh.a., Z. Astrit Puci 31/01/2019
2 Vendim nr. 4, 31/01/2019 Për miratimin e agjentit në sigurime në emër e për llogari të shoqërisë së sigurimit “Ansig” sh.a. 31/01/2019
2 Vendim nr. 3, 31/01/2019 Për miratimin e riemërimit të Z. Xhevdet Kopani si Administrator i shoqërisë së sigurimit “Eurosig” sh.a. 31/01/2019
2 Vendim nr. 2, 31/01/2019 Për miratimin e riemërimit të Z. Avni Ponari, si Administrator i Përgjithshëm i shoqërisë së sigurimit “Sigal Uniqa Group Austria” sh.a. 31/01/2019
1 Vendim nr. 1, 18/01/2019 Për miratimin e emërimit të Zj. Anila Hoxha në pozicionin e Drejtorit Ekzekutiv të Byrosë Shqiptare të Sigurimit 18/01/2019