Buletini Zyrtar: Viti [2019]

Mbledhje nr. Nr. vendimit dhe data Titulli Data e botimit
15 Vendim nr. 238, 19/12/2019 Për miratimin e licencimit të Z. Genci Goga, për të ushtruar veprimtari brokerimi në sigurime, në klasat e jo-jetës për një periudhë pa afat, si broker i pavarur. 19/12/2019
15 Vendim nr. 237, 19/12/2019 Për miratimin e ushtrimit të veprimtarisë së agjentit në sigurime, në emër dhe për llogari të shoqërisë “Sigma Interalbanian VIG” sh.a. 19/12/2019
15 Vendim nr. 236, 19/12/2019 Për miratimin e agjentit në sigurime, në emër dhe për llogari të shoqërisë së sigurimit “Eurosig” sh.a. 19/12/2019
15 Vendim nr. 235, 19/12/2019 Për miratimin e ushtrimit të veprimtarisë së agjentit në sigurime, në klasat e jo-jetës 19/12/2019
15 Vendim nr. 234, 19/12/2019 Për miratimin e agjentit në sigurime, në emër dhe për llogari të shoqërisë së sigurimit “Eurosig” sh.a. 19/12/2019
15 Vendim nr. 233, 19/12/2019 Për miratimin e agjentit në sigurime, në emër dhe për llogari të shoqërisë “Sigal Uniqa Group Austria” sh.a. 19/12/2019
15 Vendim nr. 232, 19/12/2019 Për miratimin e agjentit në sigurime, në emër dhe për llogari të shoqërisë “Sigal Uniqa Group Austria” sh.a. 19/12/2019
15 Vendim nr. 231, 19/12/2019 Për miratimin e ndryshimit të statutit të shoqërisë “Agora Securities” sh.a. 19/12/2019
15 Vendim nr. 230, 19/12/2019 Për miratimin e zgjerimit të fushës së veprimtarisë së shoqërisë “Banka Credins” sh.a, për ushtrimin e veprimtarisë së tregtimit të titujve në “Bursën Shqiptare të Titujve ALSE” dhe në tregun me pakicë në Republikën e Shqipërisë 19/12/2019
15 Vendim nr. 229, 19/12/2019 Për miratimin e zgjerimit të fushës së veprimtarisë së shoqërisë “Banka Amerikane e Investimeve” sh.a, për ushtrimin e veprimtarisë së tregtimit të titujve në “Bursën Shqiptare të Titujve ALSE” dhe në tregun me pakicë në Republikën e Shqipërisë 19/12/2019