Buletini Zyrtar: Viti [2019]

Mbledhje nr. Nr. vendimit dhe data Titulli Data e botimit
15 Vendim nr. 228, 19/12/2019 Për miratimin e ushtrimit nga shoqëria “Regjistri Shqiptar i Titujve ALREG” sh.a. të veprimtarisë së klerimit dhe shlyerjes të titujve në “Bursën Shqiptare të Titujve ALSE” sh.a. dhe përfshirjen e veprimtarisë së klerimit dhe shlyerjes së titujve në licencën e shoqërisë “Regjistri Shqiptar i Titujve ALREG” sh.a. 19/12/2019
15 Vendim nr. 227, 19/12/2019 Për miratimin e rregullores për parandalimin e konfliktit të interesave në ushtrimin e funksioneve publike në Autoritetin e Mbikëqyrjes Financiare 19/12/2019
15 Vendim nr. 226, 19/12/2019 Mbi miratimin e shoqërisë audituese “Grant Thornton” sh.p.k. , për auditimin e pasqyrave financiare të SHAFP “Sigal-Life Uniqa Group Austria” sh.a. si dhe fondit të pensionit që administrohet prej saj për vitin financiar që mbyllet më 31.12.2019 19/12/2019
14 Vendim nr. 225, 22/11/2019 Për marrjen e masave korrigjuese ndaj Byrosë Shqiptare të Sigurimit 22/11/2019
14 Vendim nr. 224, 22/11/2019 Mbi miratimin e shoqërisë audituese “Grant Thornton” sh.p.k., për auditimin e pasqyrave financiare të SHAFP dhe SIK “Raiffeisen Invest” sh.a. si dhe fondeve të pensionit dhe të investimit që administrohen prej saj për vitet financiare 2019-2020 22/11/2019
14 Vendim nr. 223, 22/11/2019 Për miratimin e rinovimit të licencës të Z. Lekë Gjoni si vlerësues dëmesh në sigurime 22/11/2019
14 Vendim nr. 222, 22/11/2019 Për miratimin e rinovimit të licencës së Z. Ajet Bakiu si vlerësues dëmesh në sigurime 22/11/2019
14 Vendim nr. 221, 22/11/2019 Për miratimin e licencës të Zj. Elvira Karanxha si vlerësuese dëmesh në sigurime 22/11/2019
14 Vendim nr. 220, 22/11/2019 Për miratimin e licencës të Zj. Mereme Lleshi si vlerësuese dëmesh në sigurime 22/11/2019
14 Vendim nr. 219, 22/11/2019 Për rinovimin e licencës së Zj. Kleida Haxhi për ushtrimin e veprimtarisë si aktuar i autorizuar në sigurime 22/11/2019