Buletini Zyrtar: Viti [2019]

Mbledhje nr. Nr. vendimit dhe data Titulli Data e botimit
14 Vendim nr. 208, 22/11/2019 Për miratimin e buxhetit të vitit 2020 të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare 22/11/2019
14 Vendim nr. 207, 22/11/2019 Për miratimin e elementeve dhe kushteve të përgjithshme të kontratës së sigurimit të detyrueshëm në ndërtim 22/11/2019
13 Vendim nr. 206, 14/10/2019 Për marrjen e masave ndaj shoqërisë së sigurimit 14/10/2019
13 Vendim nr. 205, 14/10/2019 Për miratimin e Planit Strategjik për vitet 2020-2022 dhe planit vjetor të auditimit të brendshëm për vitin 2020 14/10/2019
13 Vendim nr. 204, 14/10/2019 Për miratimin e emërimit të Këshillit Mbikëqyrës dhe Administratorit të shoqërisë “Triumf Grup” sh.a. 14/10/2019
13 Vendim nr. 203, 14/10/2019 Për miratimin e emërimit të Zj. Alma Hasanaj, Zj. Anila Fureraj dhe Z. Roland Bagaviki, si anëtarë të Këshillit të Administrimit të shoqërisë “Aksioner International Securities Brokerage” sh.a. 14/10/2019
13 Vendim nr. 202, 14/10/2019 Për licencimin e shoqërisë “Shoqëri e dëmeve në sigurime ICS” sh.p.k., për ushtrimin e veprimtarisë së vlerësuesit të dëmeve në sigurime 14/10/2019
13 Vendim nr. 201, 14/10/2019 Për licencimin e shoqërisë “IGS shoqëri e vlerësimit të dëmit” sh.p.k. për ushtrimin e veprimtarisë së vlerësuesit të dëmeve në sigurime 14/10/2019
13 Vendim nr. 200, 14/10/2019 Për miratimin e agjentit në sigurime, në emër dhe për llogari të shoqërisë së agjentëve në sigurime “S.A.S” sh.a. 14/10/2019
13 Vendim nr. 199, 14/10/2019 Për miratimin e agjentëve në sigurime, në emër dhe për llogari të shoqërisë së sigurimit “Intersig VIG” sh.a. dhe “Atlantik” sh.a. 14/10/2019