Buletini Zyrtar: Viti [2019]

Mbledhje nr. Nr. vendimit dhe data Titulli Data e botimit
13 Vendim nr. 198, 14/10/2019 Për miratimin e agjentëve në sigurime, në emër dhe për llogari të shoqërisë së sigurimit “Sigal Uniqa Group Austria” sh.a 14/10/2019
13 Vendim nr. 197, 14/10/2019 Për miratimin e agjentit në sigurime, në emër dhe për llogari të shoqërisë së sigurimit “Eurosig” sh.a. 14/10/2019
13 Vendim nr. 196, 14/10/2019 Për miratimin e agjentëve në sigurime, në emër dhe për llogari të shoqërisë së sigurimit “Sigma Interalbanian VIG” sh.a 14/10/2019
13 Vendim nr. 195, 14/10/2019 Për miratimin e agjentëve në sigurime, në emër dhe për llogari të shoqërisë së sigurimit “Sigal Uniqa Group Austria” sh.a. 14/10/2019
13 Vendim nr. 194, 14/10/2019 Për miratimin e agjentëve në sigurime, në emër dhe për llogari të shoqërisë së sigurimit “Insig” sh.a. 14/10/2019
13 Vendim nr. 193, 14/10/2019 Për miratimin e riemërimit të Z. Edvin Hoxhaj, si administrator i shoqërisë së sigurimit “Sigal-Life Uniqa Group Austria” sh.a. 14/10/2019
13 Vendim nr. 192, 14/10/2019 Për politikat e brendshme të sigurisë së Teknologjisë së Informacionit në Autoritetin e Mbikëqyrjes Financiare 14/10/2019
13 Vendim nr. 191, 14/10/2019 Për miratimin e shoqërisë audituese “Lireng Auditing” sh.p.k., për auditimin e pasqyrave financiare të Byrosë Shqiptare të Sigurimit për vitin financiar që mbyllet në 31.12.2019 14/10/2019
13 Vendim nr. 190, 14/10/2019 Për miratimin e shoqërisë audituese “PriceWaterHouseCoopers Audit” sh.p.k., për auditimin e pasqyrave financiare të shoqërisë së sigurimit “Sigma Interalbanian VIG” sh.a., për vitin financiar që mbyllet në 31.12.2019 14/10/2019
13 Vendim nr. 189, 14/10/2019 Për miratimin e shoqërisë audituese “PriceWaterHouseCoopers Audit” sh.p.k., për auditimin e pasqyrave financiare të shoqërisë së sigurimit “Intersig Vienna Insurance Group” sh.a. për vitin financiar që mbyllet në 31.12.2019 14/10/2019