Buletini Zyrtar: Viti [2019]

Mbledhje nr. Nr. vendimit dhe data Titulli Data e botimit
13 Vendim nr. 188, 14/10/2019 Për miratimin e shoqërisë audituese “Grant Thornton” Albania sh.p.k.,për auditimin e pasqyrave financiare të shoqërisë së sigurimit “Sicred” sh.a., për vitin financiar që mbyllet në 31.12.2019 14/10/2019
13 Vendim nr. 187, 14/10/2019 Për miratimin e shoqërisë audituese “Grant Thornton” sh.p.k., për auditimin e pasqyrave financiare të shoqërisë së sigurimit “Insig” sh.a., për vitin financiar që mbyllet në 31.12.2019 14/10/2019
13 Vendim nr. 186, 14/10/2019 Për miratimin e shoqërisë audituese “Grant Thornton” sh.p.k për auditimin e pasqyrave financiare të shoqërisë së sigurimit “Atlantik” sh.a për vitin financiar që mbyllet në 31.12.2019 14/10/2019
13 Vendim nr. 185, 14/10/2019 Për miratimin e shoqërisë audituese “Ernst & Young” EKA Shkup – Dega Shqipëri, për auditimin e pasqyrave financiare të shoqërisë së sigurimit “Insig Jetë” për vitin financiar që mbyllet në 31.12.2019 14/10/2019
13 Vendim nr. 184, 14/10/2019 Për miratimin e shoqërisë audituese “Crowe al” sh.p.k., për auditimin e pasqyrave financiare të shoqërisë së sigurimit “Ansig” sh.a., për vitin financiar që mbyllet në 31.12.2019 14/10/2019
13 Vendim nr. 183, 14/10/2019 Për miratimin e shoqërisë audituese “Mazars” sh.p.k. për auditimin e pasqyrave financiare të shoqërisë së sigurimit “Eurosig” sh.a., për vitin financiar që mbyllet në 31.12.2019 14/10/2019
12 Vendim nr. 182, 13/09/2019 Për një ndryshim në Vendimin e Bordit nr. 156, datë 24.07.2019 “Për miratimin e udhëzimit mbi raportimin e shitjeve të policave të sigurimit të punonjësve të punësuar në veprimtarinë minerare nga aksidentet në punë” 13/09/2019
12 Vendim nr. 181, 13/09/2019 Për miratimin e riemërimit të Drejtorit Ekzekutiv të shoqërisë “Bursa Shqiptare e Titujve ALSE” sh.a. 13/09/2019
12 Vendim nr. 180, 13/09/2019 Për miratimin e ndryshimit të buxhetit të vitit 2019 të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare 13/09/2019
12 Vendim nr. 179, 13/09/2019 Për miratimin e shoqërisë audituese “Mazars” sh.p.k., për auditimin e pasqyrave financiare të shoqërisë së sigurimit “Albsig” sh.a., për vitin financiar që mbyllet në 31.12.2019 13/09/2019