Buletini Zyrtar: Viti [2009]

Mbledhje nr. Nr. vendimit dhe data Titulli Data e botimit
3 Vendim nr. 25, 26/03/2009 Për miratimin e licencës për ushtrim veprimtarie si broker fizik në sigurime 26/03/2009
3 Vendim nr. 24, 26/03/2009 Për miratimin e licencës për ushtrim veprimtarie si broker në sigurime 26/03/2009
3 Vendim nr. 23/9, 26/03/2009 Për miratimin e mjaftueshmërisë së provigjoneve teknike të Shoqërisë së Sigurimit “Atlantik” sh.a 26/03/2009
3 Vendim nr. 23/8, 26/03/2009 Për miratimin e mjaftueshmërisë së provigjoneve teknike të Shoqërisë së Sigurimit “Albsig” sh.a 26/03/2009
3 Vendim nr. 23/7, 26/03/2009 Për miratimin e provigjoneve teknike të Shoqërisë së Sigurimit “Intersig” sh.a 26/03/2009
3 Vendim nr. 23/6, 26/03/2009 Për miratimin e mjaftueshmërisë së provigjoneve teknike të Shoqërisë së Sigurimit “Eurosig” sh.a 26/03/2009
3 Vendim nr. 23/5, 26/03/2009 Për miratimin e mjaftueshmërisë së provigjoneve teknike të Shoqërisë së Sigurimit “Interalbanian” sh.a 26/03/2009
3 Vendim nr. 23/4, 26/03/2009 Për miratimin e mjaftueshmërisë së provigjoneve teknike dhe matematike të Shoqërisë së Sigurimit “Sigal Life” sh.a 26/03/2009
3 Vendim nr. 23/3, 26/03/2009 Për miratimin e mjaftueshmërisë së provigjoneve teknike të Shoqërisë së Sigurimit “Sigal” sh.a 26/03/2009
3 Vendim nr. 23/2, 26/03/2009 Për miratimin e mjaftueshmërisë së provigjoneve teknike të Shoqërisë së Sigurimit “Sigma” sh.a 26/03/2009