Buletini Zyrtar: Viti [2009]

Mbledhje nr. Nr. vendimit dhe data Titulli Data e botimit
2 Vendim nr. 14, 25/02/2009 Për miratimin e rregullores “Për parandalimin e konfliktit të interesave në ushtrim të funksioneve publike në Autoritetin e Mbikëqyrjes Financiare” 25/02/2009
1 Vendim nr. 13, 28/01/2009 Për miratimin e planit financiar për vitin 2009 të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare 28/01/2009
1 Vendim nr. 12, 28/01/2009 Për refuzimin e miratimit të Shoqërisë "Asie" sh.p.k, si ekspert kontabël i autorizuar, për auditimin e pasqyrave financiare të vitit 2008, të Shoqërisë së Sigurimit “Eurosig” sh.a 28/01/2009
1 Vendim nr. 11, 28/01/2009 Për licencimin e vlerësuesve të dëmeve në sigurime 28/01/2009
1 Vendim nr. 10, 28/01/2009 Për licencimin e vlerësuesve të dëmeve në sigurime 28/01/2009
1 Vendim nr. 9, 28/01/2009 Për miratimin e anëtarëve të këshillit mbikëqyrës të Shoqërisë së Sigurimit “Intersig” sh.a 28/01/2009
1 Vendim nr. 8, 28/01/2009 Mbi miratimin e pjesëmarrjes influencuese në Shoqërinë e Sigurimit “Intersig” sh.a 28/01/2009
1 Vendim nr. 7, 28/01/2009 Për miratimin e ekspertit kontabël të autorizuar "KPMG Albania" sh.p.k, për auditimin e pasqyrave financiare të vitit 2008, në Shoqërinë e Sigurimit "Insig" sh.a 28/01/2009
1 Vendim nr. 6, 28/01/2009 Për marrjen e masave administrative ndaj Institutit Privat të Pensioneve "Sigma IPP" sh.a 28/01/2009
1 Vendim nr. 5, 28/01/2009 Për marrjen e masave administrative ndaj Shoqërisë së Sigurimit "Albsig" sh.a 28/01/2009