Buletini Zyrtar: Viti [2009]

Mbledhje nr. Nr. vendimit dhe data Titulli Data e botimit
11 Vendim nr. 108, 25/11/2009 Për miratimin e anëtarëve të këshillit mbikëqyrës të Shoqërisë së Sigurimit “Insig” sh.a. 25/11/2009
11 Vendim nr. 107, 25/11/2009 Mbi miratimin e sistemit telefonik në shërbim të konsumatorit 25/11/2009
11 Vendim nr. 105, 25/11/2009 Për miratimin e ekspertit kontabël të autorizuar “Grand Thornton Albania” sh.p.k. për auditimin e pasqyrave financiare të vitit 2009, në Shoqërinë e Sigurimit “Sigma Vienna Insurance Group” sh.a. 25/11/2009
11 Vendim nr. 104, 25/11/2009 Për miratimin e pjesëmarrjes influencuese të Shoqërisë “Uniqa International Beteiligungs-Verwatungs GMBH” në Shoqërinë “Sigal Holding” sh.a. 25/11/2009
11 Vendim nr. 103, 25/11/2009 Për mratimin e ndryshimit të planit financiar të vitit 2009 25/11/2009
11 Vendim nr. 102, 25/11/2009 Për miratimin e licencës për ushtrim veprimtarie si broker në letra me vlerë 25/11/2009
11 Vendim nr. 101, 25/11/2009 Mbi mbulimin e shpenzimeve financiare për ndjekjen e programit të trajnimit aktuarial për punonjësit e Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare 25/11/2009
11 Vendim nr. 100, 25/11/2009 Për miratimin e një ndryshimi në statutin e Shoqërisë së Sigurimit “Albsig” sh.a. 25/11/2009
10 Vendim nr. 98, 30/10/2009 Për licencimin e vlerësuesve të dëmeve në sigurime 30/10/2009
10 Vendim nr. 97, 30/10/2009 Për licencimin e vlerësuesve te dëmeve në sigurime 30/10/2009