Buletini Zyrtar: Viti [2009]

Mbledhje nr. Nr. vendimit dhe data Titulli Data e botimit
10 Vendim nr. 96, 30/10/2009 Për miratimin e ekspertit kontabël të autorizuar “Deloitte Albania” sh.p.k. për auditimin e pasqyrave financiare të vitit 2009, në Shoqërinë e Sigurimit “Sicred” sh.a. 30/10/2009
10 Vendim nr. 95, 30/10/2009 Për miratimin e ekspertit kontabël të autorizuar “Deloitte Albania” sh.p.k. për auditimin e pasqyrave financiare të vitit 2009, në Shoqërinë e Sigurimit “Atlantik” sh.a. 30/10/2009
10 Vendim nr. 94, 30/10/2009 Për miratimin e ndryshimeve në statutin e Shoqërisë së Sigurimit “Sigma” sh.a. 30/10/2009
10 Vendim nr. 93, 30/10/2009 Për miratimin e një ndryshimi në statutin e Shoqërisë së Sigurimit “Atlantik” sh.a. 30/10/2009
10 Vendim nr. 91, 30/10/2009 Mbi miratimin e formularit “Mbi të dhënat e biznesit për shoqëritë e brokerimit në sigurime” dhe formularit “Mbi të dhënat statistikore për shoqëritë e brokerimit në sigurime” 30/10/2009
9 Vendim nr. 90, 24/09/2009 Për miratimin e ndryshimit të planit financiar të vitit 2009 24/09/2009
9 Vendim nr. 89, 24/09/2009 Mbi shqyrtimin e ankimit administrativ të Shoqërisë së Sigurimit “Atlantik” sh.aa ndaj vendimit të bordit nr. 62, datë 27.07.2009 24/09/2009
9 Vendim nr. 88, 24/09/2009 Për miratimin e drejtorit të përgjithshëm të Shoqërisë së Sigurimit “Sicred” sh.a. 24/09/2009
9 Vendim nr. 87, 24/09/2009 Për miratimin e ekspertit kontabël të autorizuar “Pricewaterhousecoopers Albania” sh.p.k. për auditimin e pasqyrave financiare të vitit 2009, në Shoqërinë e Sigurimit “Eurosig” sh.a. 24/09/2009
9 Vendim nr. 86, 24/09/2009 Për propozimin e strukturës dhe organikës së Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare 24/09/2009