Buletini Zyrtar: Viti [2009]

Mbledhje nr. Nr. vendimit dhe data Titulli Data e botimit
8 Vendim nr. 85, 28/08/2009 Për miratimin e formularit “Vërtetimi miqësor i ngjarjes” 28/08/2009
8 Vendim nr. 84, 28/08/2009 Mbi ndryshimin e disa kushteve për mbështetjen financiare për përftimin e çertifikatës si analist financiar i kualifikuar 28/08/2009
8 Vendim nr. 83, 28/08/2009 Për miratimin e licencës për ushtrim veprimtarie si broker në letra me vlerë të Qeverisë 28/08/2009
8 Vendim nr. 82, 28/08/2009 Për miratimin e një ndryshimi në statutin e Shoqërisë së Sigurimit të jetës “Sicred” sh.a 28/08/2009
8 Vendim nr. 81, 28/08/2009 Mbi regjistrimin e shoqërisë “Green Market” sh.p.k në regjistrin e subjekteve që përgatisin dhe publikojnë analiza financiare në fushën e letrave me vlerë 28/08/2009
8 Vendim nr. 80, 28/08/2009 Për miratimin e ekspertit kontabël të autorizuar “Deloitte Albania” sh.p.k. për auditimin e pasqyrave financiare të vitit 2009, në Shoqërinë e Sigurimit “Albsig” sh.a 28/08/2009
8 Vendim nr. 79, 28/08/2009 Për një ndryshim në rregulloren “Për kushtet e autorizimit të kujdestarit të letrave me vlerë të Qeverisë” dhe rregulloren “Për tregun me pakicë të letrave me vlerë të Qeverisë” 28/08/2009
8 Vendim nr. 78, 28/08/2009 Për miratimin e licencës për ushtrim veprimtarie si broker në letra me vlerë të Qeverisë 28/08/2009
8 Vendim nr. 77, 28/08/2009 Për miratimin e anëtarëve të këshillit mbikëqyrës të Shoqërisë së Sigurimit “Sigma” sh.a 28/08/2009
8 Vendim nr. 76, 28/08/2009 Mbi disa ndryshime dhe shtesa në rregulloren “Për mbajtjen dhe ruajtjen e regjistrave të subjekteve të licencuara, autorizuara dhe miratuara nga Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare” 28/08/2009