Regjistri i të Licensuarve: Formular Aplikimi

Formë - Kërkesë “Për pajisje me licencë subjekte të tjera si agjent në sigurime”

22/09/2015 16:15:50
  Materiali i plotë

Vërtetim “Për miratimin e personit fizik si agjent në sigurime”

 

22/09/2015 16:13:00
  Materiali i plotë

Formular - Kërkesë "Për paisjen me licencë banka si shoqëri brokerimi në sigurime"

06/07/2015 15:26:27
  Materiali i plotë

Formular - Kërkesë "Për paisjen me licencë shoqëri brokerimi në sigurime"

06/07/2015 15:25:07
  Materiali i plotë

Formular - Kërkesë "Për paisjen me licencë brokeri në sigurime"

06/07/2015 15:22:29
  Materiali i plotë

Formular Standard Akt-Vlerësimi

03/01/2013 15:32:21
  Materiali i plotë

Formular A - Formularë Raportimi Vlerësues

28/03/2012 16:19:23
  Materiali i plotë

Formular B - Formularë Raportimi Vlerësues

28/03/2012 16:18:52
  Materiali i plotë

Formular C - Formularë Raportimi Vlerësues

28/03/2012 16:17:30
  Materiali i plotë

Formular - "Për licencimin e shoqërive të sigurimit në RSH"

11/10/2007 14:26:23
  Materiali i plotë