Regjistri i Kërkesave dhe Përgjigjeve

Regjistri i Kërkesave dhe Ankesave, kërkesë me email datë 12.05.2015


Nr. Rendor


 

Data e regjistrimit të kërkesës
(Data, muaji,    viti).

Objekti
(Përmban edhe përmbledhje të kërkesës).

Data e kthimit   të përgjigjes
(Përmban edhe përmbledhje të përgjigjes).

Statusi i      kërkesës
Pranuar/
Refuzuar/
Pranuar pjesërisht.

Tarifa
Pa pagesë/
Me pagesë.

1


 
Kërkesë me email, datë 12.05.2015 Informacion I përgjithshëm se kur do të jetë data e provimit, për vlerësues dëmesh ?
 
Kthyer përgjigje me email, datë 14.05.2015
Në muajin Qershor do të behen trainime për vlerësuesit  e dëmeve. Data do të shpallet në faqen zyrtare të AMF.
 
Pranuar, kthyer përgjigje me e-mail, datë 14.05.2015, (Drejt. E Licencimit)
 

Pa pagesë

SHËNIM:
Regjistri përditësohet çdo tre muaj.
  1. Evidentohet kronologjia e kërkesave.
  2. Evidentohet nisja e shqyrëtimit të kërkesës.
  3. Identifikohet lloji i kërkesës.
  4. Reflektohet afati i shqyrëtimit të kërkesës dhe nëpërmjet klikimit njohja me përmbledhjen e përgjigjes.
(Të dhënat personale anonimizohen në përputhje me Ligjin nr .9887, date 10.03.2008, “Për mbrojtjen e të dhënave personale”
  1. Ndihmon kërkuesin pë të njohur ecurinë e procesit.
  2. Evidenton vlerat monetare për dhënie të dokumentacionit  në përputhje me udhëzimet përkatëse.