Regjistri i Kërkesave dhe Përgjigjeve

Regjistri i Kërkesave dhe Ankesave, datë 17.05.2018


Nr. Rendor


 

Data e regjistrimit të kërkesës
(Data, muaji, viti)

Objekti
(Përmban edhe përmbledhje të kërkesës)

Data e kthimit   të përgjigjes
(Përmban edhe përmbledhje të përgjigjes)

Statusi i      kërkesës
Pranuar/
Refuzuar/
Pranuar pjesërisht

Tarifa
Pa pagesë/
Me pagesë
1


 
Kërkesë me email
Datë 22.04.2018
Kërkesë në lidhje me lidhje me nr. e shoq. të brokerimit dhe Forex? A ka patur kërkesa të tjera për licencim në këtë fushë?; Përse kërkohet pajisja me licencë nw fushwn e brokerimit? Kthyer përgjigje në datën
30.04.2018
Pranuar kërkesa dhe kthyer përgjigje me email pyetjeve Pa pagesë


SHËNIM:
Regjistri përditësohet çdo tre muaj.
  1. Evidentohet kronologjia e kërkesave.
  2. Evidentohet nisja e shqyrëtimit të kërkesës.
  3. Identifikohet lloji i kërkesës.
  4. Reflektohet afati i shqyrëtimit të kërkesës dhe nëpërmjet klikimit njohja me përmbledhjen e përgjigjes.
     Të dhënat personale anonimizohen në përputhje me Ligjin nr .9887, date 10.03.2008, “Për mbrojtjen e të dhënave personale”
  1. Ndihmon kërkuesin për të njohur ecurinë e procesit.
  2. Evidenton vlerat monetare për dhënie të dokumentacionit  në përputhje me udhëzimet përkatëse.