Regjistri i Kërkesave dhe Përgjigjeve

Regjistri i Kërkesave dhe Ankesave, datë 24.04.2019


Nr. Rendor


 

Data e regjistrimit të kërkesës
(Data, muaji,    viti).

Objekti
(Përmban edhe përmbledhje të kërkesës).

Data e kthimit   të përgjigjes
(Përmban edhe përmbledhje të përgjigjes).

Statusi i      kërkesës
Pranuar/
Refuzuar/
Pranuar pjesërisht.

Tarifa
Pa pagesë/
Me pagesë.

1

 
Kërkesë me email, datë 16.04.2019 Kërkesë për bashkëpunim, për trajtimin e një ankese.
 
Kthyer përgjigje me email, datë 17.04.2019. Ankesa nuk përfshihet në fushën e veprimtarisë së AMF dhe si e tillë nuk trajtohet nga Autoriteti.
 
Pranuar, kthyer përgjigje me e-mail, datë 17.04.2019.
Pa pagesë
2

 
Kërkesë datë 15.04.2019 Kërkohet informacion për subjektet që kanë detyrim për deklarim pasurie në AMF. Kthyer përgjigje, datë 19.04.2019 Pranuar, kthyer përgjigje datë 19.04.23019 Pa pagesë