Regjistri i Kërkesave dhe Përgjigjeve

Regjistri i Kërkesave dhe Ankesave, datë 26.06.2019Nr. Rendor


 

Data e regjistrimit të kërkesës
(Data, muaji,    viti).

Objekti
(Përmban edhe përmbledhje të kërkesës).

Data e kthimit   të përgjigjes
(Përmban edhe përmbledhje të përgjigjes).

Statusi i      kërkesës
Pranuar/
Refuzuar/
Pranuar pjesërisht.

Tarifa
Pa pagesë/
Me pagesë.

1

 
Kërkesë me email, datë 16.04.2019 Kërkesë për bashkëpunim, për trajtimin e një ankese.
 
Kthyer përgjigje me email, datë 17.04.2019. Ankesa nuk përfshihet në fushën e veprimtarisë së AMF dhe si e tillë nuk trajtohet nga Autoriteti.
 
Pranuar, kthyer përgjigje me e-mail, datë 17.04.2019.
Pa pagesë
2

 
Kërkesë datë 15.04.2019 Kërkohet informacion për subjektet që kanë detyrim për deklarim pasurie në AMF. Kthyer përgjigje, datë 19.04.2019 Pranuar, kthyer përgjigje datë 19.04.23019 Pa pagesë
3
 
Kërkesë me email datë 19.06.2019 Kërkojmë informacion për sa më poshtë vijon:
 
  1. Pse një pjesë e kontributeve të sigurimeve duhet ti kalojë kompanive private me detyrim? (referuar rekomandimeve të dhëna nga Parlamenti i Shqipërisë, të publikuara edhe në faqen zyrtare)
  2. Sa është parashikuar të jetë pjesa e sigurimeve që do ti kalojë privatit?
  3. A po funksionon pensioni vullnetar? Për vitin 2018 sa persona janë siguruar në mënyrë vullnetare, dhe sa është totali i të parave nga kontributet vullnetare?
  4. Sa rrezikohen kontributet e qytetarëve në rast të ndonjë krize si ajo e 2017? A merren parasysh rrisqe të tilla, ndërkohë që punohet për shtimin e kolonës së dytë për sigurimet shoqërore?
Kthyer përgjigje, me email, datë 25.06.2019, për të gjitha pikat e kërkesës. Pranuar, kthyer përgjigje datë 25.06.23019 Pa pagesë