Regjistri i Kërkesave dhe Përgjigjeve

Regjistri i Kërkesave dhe Ankesave, datë 16.11.2019


Nr. Rendor


 

Data e regjistrimit të kërkesës
(Data, muaji,    viti).

Objekti
(Përmban edhe përmbledhje të kërkesës).

Data e kthimit   të përgjigjes
(Përmban edhe përmbledhje të përgjigjes).
 
Tarifa
Pa pagesë/
Me pagesë.

1

 
Kërkesë me email, datë 16.04.2019 Kërkesë për bashkëpunim, për trajtimin e një ankese.
 
Kthyer përgjigje me email, datë 17.04.2019. Ankesa nuk përfshihet në fushën e veprimtarisë së AMF dhe si e tillë nuk trajtohet nga Autoriteti.
 
Pranuar, kthyer përgjigje me e-mail, datë 17.04.2019.
Pa pagesë
2

 
Kërkesë datë 15.04.2019 Kërkohet informacion për subjektet që kanë detyrim për deklarim pasurie në AMF. Kthyer përgjigje, datë 19.04.2019 Pranuar, kthyer përgjigje datë 19.04.23019 Pa pagesë
3
 
Kërkesë me email datë 19.06.2019 Kërkojmë informacion për sa më poshtë vijon:
 
  1. Pse një pjesë e kontributeve të sigurimeve duhet ti kalojë kompanive private me detyrim? (referuar rekomandimeve të dhëna nga Parlamenti i Shqipërisë, të publikuara edhe në faqen zyrtare)
  2. Sa është parashikuar të jetë pjesa e sigurimeve që do ti kalojë privatit?
  3. A po funksionon pensioni vullnetar? Për vitin 2018 sa persona janë siguruar në mënyrë vullnetare, dhe sa është totali i të parave nga kontributet vullnetare?
  4. Sa rrezikohen kontributet e qytetarëve në rast të ndonjë krize si ajo e 2017? A merren parasysh rrisqe të tilla, ndërkohë që punohet për shtimin e kolonës së dytë për sigurimet shoqërore?
Kthyer përgjigje, me email, datë 25.06.2019, për të gjitha pikat e kërkesës. Pranuar, kthyer përgjigje datë 25.06.23019 Pa pagesë
4
 
Kërkesë me emai datë 08.10.2019 Kërkesë për informacion në lidhje me pagesën  e një dëmshpërblimi  nga aksidentet rrugore. Kthyer përgjigje me email datë 24.10.2019 Pranuar kërkesa Pa pagesë
5
 
Kërkesë me email datë 18.10.2019 A është e detyruar një shoqeri e huaj e cila kërkon të emetojë obligacione në Shqipëri, përrnes të
dy llojeve të ofertave, publike dhe private, që të hapë një degë të saj në R.SH. dhe ta regjistrojë në
QKB apo të regjistrojë një shoqëri të re në QKB me seli në RSH me qëllim që të mund të emetojë
obligacione në RSH?
2. Ne rast se po, do sherbente nje reference perkatese nga legjislacioni shqiptar per same !art.
Kthyer përgjigje me email datë 22.10.2019, si më poshtë:

Ne mbeshtetje te nenit 38 te Ligjit Nr. 9879 datë 21.02.2008 "Për Titujt", nje  emetues i huaj mund të emetojë titujt me ofertë publike në RSH-së, vetëm përmes një shoqërie të autorizuar (shoqëri komisionere ose bankë e licencuar nga AMF), me të cilën ky emetues ka nje kontrate agjensie apo kontrate nenshkrimi dhe qe konsiderohet si agjent emetimi.

Sqarojme se shoqeria komisionere apo banka per te kryer veprimtarine e agjentit emetues duhet te jete i licencuar per kete aktivitet te parashikuar ne nenin 42 pika 4 dhe 5.
 
Pranuar kërkesa Pa pagesë
6
 
Kërkesë datë
05.11.2019
Kërkesë për informacion : A mundet një shoqëri e huaj të emetojë obligacione përmes ofertës private të titujve, duke miratuar paraprakisht prospektin në AMF njëlloj sikurse veprojnë edhe Shoqëritë Shqiptare për ofertën private të titujve? Kthyer përgjigje datë 19.11.2019 Pranuar kërkesa Pa pagesë