Regjistri i Kërkesave dhe Përgjigjeve

Regjistri i Kërkesave dhe Ankesave, datë 24.02.2020


Nr. Rendor


 

Data e regjistrimit të kërkesës
(Data, muaji,    viti).

Objekti
(Përmban edhe përmbledhje të kërkesës).

Data e kthimit   të përgjigjes
(Përmban edhe përmbledhje të përgjigjes).

Statusi i      kërkesës
Pranuar/
Refuzuar/
Pranuar pjesërisht.

Tarifa
Pa pagesë/
Me pagesë.

1

 
Kërkesë me email, datë 29.01.2020 Kërkesë për informacion M.B
 
Kthyer përgjigje me shkresë nr. 309 prot, datë 30.01.2020
 
Pranuar
Pa pagesë