Regjistri i Kërkesave dhe Përgjigjeve

Regjistri i Kërkesave dhe Ankesave, datë 22.01.2021
 

Nr. Rendor [1] Data e kërkesës[2] Objekti i kërkesës[3]

 
Data e përgjigjes[4] Përgjigje[5]
 
Mënyra e përfundimit të kërkesës[6] Tarifa[7]

 
1 19.01.2021 Kërkesë për informacion në lidhje me informacionet për shlyerjet buxhetore. 21.01.2021 Informacioni i kërkuar është jashtë veprimtarisë së Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, kështu që pasi është lajmëruar kërkuesi, është vënë në dijeni dhe institucioni përgjegjës. E deleguar Pa pagesë


 
 
[1] Numri rendor i kërkesave të regjistruara në Regjistrin e Kërkesave dhe Përgjigjeve
[2] Data e regjistrimit të kërkesës
[3] Përmbledhje e objektit të kërkesës duke u anonimizuar sipas parashikimeve ligjore në fuqi
[4] Data e kthimit të përgjigjes
[5] Përmbajtja e përgjigjes duke u anonimizuar sipas parashikimeve ligjore në fuqi
[6] Përgjigja jepet E plotë/ E kufizuar/ E refuzuar/E deleguar
[7] Kosto monetare e riprodhimit (kur është rasti dhe e dërgimit) të informacionit të kërkuar sipas tarifave të publikuar nga autoriteti publik.