Regjistri i Kërkesave dhe Përgjigjeve

Regjistri i Kërkesave dhe Ankesave, datë 06.10.2015


Nr. Rendor


 

Data e regjistrimit të kërkesës
(Data, muaji,    viti).

Objekti
(Përmban edhe përmbledhje të kërkesës).

Data e kthimit   të përgjigjes
(Përmban edhe përmbledhje të përgjigjes).

Statusi i      kërkesës
Pranuar/
Refuzuar/
Pranuar pjesërisht.

Tarifa
Pa pagesë/
Me pagesë.
1


 
06.10.2015 Kërkohet vënia në dispozicion  e kontaratave për  sigurimin shëndetësor të kompanisë “Mika Korça” sha. Datë 08.10.2015 Refuzuar,
Kthyer përgjigje datë 08.10.2015
Pa pagesë

SHËNIM:
Regjistri përditësohet çdo tre muaj.
1. Evidentohet kronologjia e kërkesave.
2. Evidentohet nisja e shqyrëtimit të kërkesës.
3. Identifikohet lloji i kërkesës.
4. Reflektohet afati i shqyrëtimit të kërkesës dhe nëpërmjet klikimit njohja me përmbledhjen e përgjigjes.
(Të dhënat personale anonimizohen në përputhje me Ligjin nr .9887, date 10.03.2008, “Për mbrojtjen e të dhënave personale”
5. Ndihmon kërkuesin pë të njohur ecurinë e procesit.
6. Evidenton vlerat monetare për dhënie të dokumentacionit  në përputhje me udhëzimet përkatëse.