Regjistri i Kërkesave dhe Përgjigjeve

Regjistri i Kërkesave dhe Ankesave, datë 28.12.2017

1


 
28.12.2017 Kërkohet formular i vërtetimit miqësor të ngjarje 29.12.2017 Ju kthye përgjigje,bashkëlidhur formulari për vërtetimin miqësor të ngjarjes. Pa pagesë


SHËNIM:
Regjistri përditësohet çdo tre muaj.
(1)    Evidentohet kronologjia e kërkesave.
(2)    Evidentohet nisja e shqyrëtimit të kërkesës.
(3)    Identifikohet lloji i kërkesës.
(4)    Reflektohet afati i shqyrëtimit të kërkesës dhe nëpërmjet klikimit njohja me përmbledhjen e përgjigjes.
        (Të dhënat personale anonimizohen në përputhje me Ligjin nr .9887, date 10.03.2008, “Për mbrojtjen e të dhënave personale”
(5)    Ndihmon kërkuesin për të njohur ecurinë e procesit.
(6)    Evidenton vlerat monetare për dhënie të dokumentacionit  në përputhje me udhëzimet përkatëse.