Ligje

Ligji nr. 9879, datë 21.02.2008 "Për Titujt"

 • Akti ligjor/rregullator: Ligje
 • Miratoi : Kuvendi
 • Numër: 9879
  Datë: 21/02/2008
 • Hyn në fuqi : 27/03/2008
 • Botuar në: Në Fletoren Zyrtare nr. 36
  Datë: 12/03/2008
 • Sektori: Licencim dhe Monitorim
 • Fusha: Tregu i Titujve

Ky ligj përcakton llojet e titujve, rregullon mënyrën dhe kushtet për emetimin e titujve, tregtimin dhe regjistrimin, identifikimin dhe kryerjen e transaksioneve me to, përcakton personat dhe individët e autorizuar për kryerjen e transaksioneve me titujt, kushtet për organizimin e tregtimit publik të titujve, mbrojtjen e investitorëve dhe të mbajtësve të të drejtave mbi titujt, kushtet për dematerializimin e titujve, organizimin e funksionimin e regjistrave të titujve, shkëmbimin dhe rregullimin e tregut të titujve.

   Materiali i plotë