Ligje

Ligji nr. 10 236, datë 18.02.2010 "Për marrjen në kontroll të shoqërive me ofertë publike"

 • Akti ligjor/rregullator: Ligje
 • Miratoi : Kuvendi
 • Numër: 10 236
  Datë: 18/02/2010
 • Hyn në fuqi : 02/04/2010
 • Botuar në: Fletoren Zyrtare nr. 23
  Datë: 18/03/2010
 • Sektori:
 • Fusha: Tregu i Titujve

Ky ligj përcakton rregullat, që lidhen me kushtet dhe procedurat për marrjen në kontroll të shoqërive me ofertë publike. Ligji zbatohet për ofertat e shpallura publikisht për marrjen në zotërim të titujve, të emetuar nga një shoqëri publike, me seli në territorin e Republikës së Shqipërisë dhe të pranuar për tregtim në tregun e organizuar të titujve të Republikës së Shqipërisë, si dhe nga shoqëritë publike të huaja, me seli brenda dhe jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë, të listuara në bursë në Shqipëri.

   Materiali i plotë