Media: Njoftime

Mbi publikimin e periodikut AMF Nr. 16

31 Mars 2009

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare ka kënaqësinë të vërë në dijeni publikun, mbi publikimin e periodikut të AMF nr. 16 në faqen zyrtare të internetit. Për të lexuar materialin e plotë të periodikut nr. 16 klikoni këtuShpresojmë që ky publikim të jetë me interes për Ju.

Mbi përfshirjen e përgatitjes së draft-ligjit "Mbi fondet e pensionit vullnetar" në zhvillimet e reja në faqen zyrtare të IOPS

30 Mars 2009

Më datë 11 mars 2009, në faqen zyrtare të IOPS, është afishuar njoftimi mbi draftimin e ligjit mbi fondet e pensionit vullnetar të përgatitur nga AMF me asistencën e Bankës Botërore.Për të lexuar një përmbledhje të shkurtër të përmbajtjes së këtij drafti, klikoni këtu http://www.iopsweb.org/document/9/0,3343,en_35030657_38606785_42332553_1_1_1_1,00.htmlGjithashtu, [...]

Mbi raportimin në Komisionin e Ekonomisë së Kuvendit të Shqipërisë të Kryetares së AMF-së, Zj. Elisabeta Gjoni, për veprimtarinë e institucionit gjatë vitit 2008

30 Mars 2009

Më datë 30 mars 2009, Kryetarja e Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, Zj. Elisabeta Gjoni, raportoi pranë Komisionit të Ekonomisë në Kuvendin e Shqipërisë, mbi aktivitetin e institucionit për vitin 2008.Në fjalën e saj, Zj. Gjoni bëri një përmbledhje të veprimtarisë, përpjekjeve dhe arritjeve të [...]

Zhvillimet e Tregut të Sigurimeve në Shqipëri për periudhën Janar - Shkurt 2009

25 Mars 2009

Në periudhën janar - shkurt 2009, numri i kontratave të sigurimit të lidhura arriti në 104,845 duke shënuar një rritje prej rreth 27% në krahasim me të njëjtën periudhë të vitit 2008. Rritja e numrit të kontratave në 2009 u shoqërua me rritjen e vëllimit të të ardhurave nga primet. Primet e shkruara bruto [...]

Prezantim i Kryetares Elisabeta Gjoni në Workshopin "Rregullimi dhe Mbikëqyrja Financiare Ndërkufitare - Kuadri i Zbatimit" Organizuar nga Autoriteti i Tregjeve Financiare të Austrisë (FMA Austria) dhe Banka Botërore në datat 16 – 19 Mars 2009 në Joint Vienna Institute, Austri

19 Mars 2009

Në datat 16 - 19 Mars 2009, u zhvillua në Vjenë workshopi, mbi rregullimin dhe mbikëqyrjen financiare ndërkufitare dhe kuadrin e zbatimit të tyre. Në këtë aktivitet morën pjesë përfaqësues të niveleve më të larta nga autoritete rregullatore / mbikëqyrëse financiare dhe institucione financiare ndërkombëtare. [...]

Shpallje e rezultatit të testimit për vlerësues të dëmeve në sigurime

4 Mars 2009

Në mbështetje dhe për zbatim të nenit 14, pikës 3, të Ligjit nr. 9572, datë 3.07.2006, "Për Autoritetin e Mbikëqyrjes Financiare", nenit 89, të Ligjit nr. 9267, datë 29.07.2004, "Për veprimtarinë e sigurimit, të risigurimit dhe ndërmjetësimit në sigurime dhe risigurime", pikës 14 të VKM, nr. 164, datë [...]

Mbi publikimin e periodikut AMF Nr. 15

3 Mars 2009

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare ka kënaqësinë të vërë në dijeni publikun, mbi publikimin e periodikut të AMF nr. 15 në faqen zyrtare të internetit.Për të lexuar materialin e plotë të periodikut nr. 15 klikoni këtuShpresojmë që ky publikim të jetë me interes për Ju.

Zhvillimet e Tregut të Sigurimeve në Shqipëri për Muajin Janar 2009

25 Shkurt 2009

Në muajin Janar 2009 numri i kontratave të sigurimit të lidhura arriti në 55,135 duke shënuar një rritje prej rreth 31% në krahasim me të njejtën periudhë të vitit 2008. Rritja e numrit të kontratave në 2009 u shoqërua me rritjen e vëllimit të të ardhurave nga primet. Primet e shkruara bruto të sigurimeve arritën [...]

Mbi publikimin e tre projektligjeve, hartuar nga AMF

23 Shkurt 2009

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare në kuadër të punës së vazhdueshme, me qëllim përmirësimin e bazës ligjore, ka hartuar së fundmi tre projektligje, të cilat janë: Projektligji mbi fondet e pensionit vullnetar, i hartuar me qëllim vendosjen e standardeve të nevojshme për krijimin dhe administrimin e fondeve të [...]

Për zhvillimin e testimit për vlerësuesit e dëmeve në sigurime

19 Shkurt 2009

Në mbështetje dhe për zbatim të nenit 14, pika 3, të Ligjit nr. 9572, datë 3.07.2006, "Për Autoritetin e Mbikëqyrjes Financiare" dhe nenit 89, të Ligjit nr. 9267, datë 29.07.2004, "Për veprimtarinë e sigurimit, të risigurimit dhe ndërmjetësimit në sigurime dhe risigurime" dhe pika 14 e VKM-së, nr. 164, datë 28.01.2008, [...]