Media: Njoftime

Miratohet në seancë plenare, në Kuvendin e Shqipërisë, projektligji "Për sigurimin e detyrueshëm në sektorin e transportit"

13 Shkurt 2009

Kuvendi i Shqipërisë, më datë 12 shkurt 2009, miratoi në seancë plenare projektligjin "Për sigurimin e detyrueshëm në sektorin e transportit." i cili mbart tashmë nr. 10 076, datë 12.02.2009. Ky ligj, pret të dekretohet nga Presidenti i Republikës së Shqipërisë. Nisur nga risitë dhe përmirësimet që [...]

Miratohet nga Komisioni Parlamentar për Ekonominë dhe Financat, Projektligji "Për sigurimin e detyrueshëm në sektorin e transportit"

10 Shkurt 2009

Në mbledhjen e datës 9 shkurt 2009, Komisioni Parlamentar për Ekonominë dhe Financat, diskutoi dhe miratoi Projektligjin "Për sigurimin e detyrueshëm në sektorin e transportit".Projektligji është hartuar nga Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare me mbështetjen dhe konsulencën e Ministrisë së Financave.Në fokus të projektligjit, [...]

Zhvillohet seminari "Mbi sistemet e pensioneve private"

10 Shkurt 2009

Më datë 9 Shkurt 2009, Komisioni Evropian në bashkëpunim e Autoritetin e Mbikëqyrjes Financiare, brenda kuadrit të instrumentit TAIEX, zhvilloi seminarin "Mbi sistemet e pensioneve private" në ambientet e Hotel "Mondial" në Tiranë.Ky seminar erdhi në një moment, kur Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare është në procesin e hartimit [...]

Mbi publikimin e periodikut AMF Nr. 14

6 Shkurt 2009

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare ka kënaqësinë të vërë në dijeni publikun, mbi publikimin e periodikut të AMF nr. 14 në faqen zyrtare të internetit. Për të lexuar materialin e plotë të periodikut nr. 14 klikoni këtuShpresojmë që ky publikim të jetë me interes për Ju.

Kontroll i rreptë për hartuesit e standardeve të kontabilitetit, BSNK (Ky artikull është marrë nga gazeta "Financial Times", e datës 29 janar 2009, i autores Jennifer Hughes)

3 Shkurt 2009

(Ky artikull është marrë nga gazeta "Financial Times", e datës 29 janar 2009, i autores Jennifer Hughes) Rregullatorët kryesorë tashmë do të mbikëqyrin punën e hartuesve të rregullave ndërkombëtare të kontabilitetit, në përpjekje për t'i dhënë grupit më shumë legjitimitet publik.Hartuesit e standardeve [...]

Zhvillimet e Tregut të Sigurimeve në Shqipëri për Vitin 2008

24 Janar 2009

Gjatë vitit 2008 numri i kontratave të sigurimit të lidhura arriti në 692,334, duke shënuar një rritje prej rreth 27.33% në krahasim me vitin 2007. Rritja e numrit të kontratave në 2008 u shoqërua me rritjen e vëllimit të të ardhurave nga primet. Primet e shkruara bruto të sigurimeve arritën në rreth 7,090 milionë [...]

Zhvillimet e Tregut me Pakicë të Letrave me Vlerë të Qeverisë për Periudhën Janar – Dhjetor 2008

23 Janar 2009

Duke i hedhur një vështrim të dhënave statistikore të tregut me pakicë të letrave me vlerë të Qeverisë për periudhën janar - dhjetor 2008, të bie në sy që peshën më të madhe sipas llojit të transaksionit e zë "Shitje nga portofoli i ndërmjetësit financiar" me 37.52% dhe vendin e dytë [...]

Hyn në fuqi VKM nr. 5 datë 07.01.2009, "Mbi disa ndryshime në VKM nr. 96, datë 03.08.2008 "Për aktivet në mbulim të provigjoneve teknike dhe matematike, dhe investimet e tyre nga shoqëritë e sigurimeve"

21 Janar 2009

Me propozimin e Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, Këshilli i Ministrave, në mbledhjen e radhës, në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe pikës 2 të nenit 105 të Ligjit nr. 9267, datë 29.07.2004  “Për veprimtarinë e sigurimit, të risigurimit dhe të ndërmjetësimit në sigurime [...]

Mbi publikimin e listës së vlerësuesve të dëmeve në sigurime, të licencuar nga Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare

15 Janar 2009

Në bazë dhe për zbatim të Ligjit nr. 9267, datë 29.07.2004 dhe VKM nr.164, datë 28.01.2008 "Pёr përcaktimin e kritereve dhe të procedurave për licencimin e vlerësuesve të dëmeve në sigurime", Bordi i Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, ka miratuar dhënien e licencës së vlerësuesit të dëmeve [...]

Shpallje e rezultatit të testimit për vlerësues të dëmeve në sigurime

7 Janar 2009

Në mbështetje dhe për zbatim të nenit 14, pikës 3, të Ligjit nr. 9572, datë 3.07.2006, "Për Autoritetin e Mbikëqyrjes Financiare", nenit 89, të Ligjit nr. 9267, datë 29.07.2004, "Për veprimtarinë e sigurimit, të risigurimit dhe ndërmjetësimit në sigurime dhe risigurime", pikës 14 të VKM, nr. 164, datë [...]