Media: Njoftime

Zhvillimet e Tregut të Sigurimeve në Shqipëri për Periudhën Janar - Shtator 2008

28 Tetor 2008

Në periudhën Janar - Shtator 2008, numri i kontratave të sigurimit të lidhura, arriti në 508,026, duke shënuar një rritje prej rreth 25.15% në krahasim me të njëjtën periudhë të vitit 2007. Rritja e numrit të kontratave në 2008 u shoqërua me rritjen e vëllimit të të ardhurave nga primet. Primet e shkruara [...]

Për publikimin e Rregullores së Licencimit dhe Mbikëqyrjes së Bursës së Titujve

22 Tetor 2008

Në bazë dhe për zbatim të nenit 78, paragrafi 1, nenit 81, paragrafi 1 dhe nenit 88, paragrafi 1 i Ligjit Nr. 9879, datë 21.02. 2008 "Për Titujt", në përputhje me të drejtat dhënë Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare nga Ligji Nr. 9572, datë 03.07.2006 "Për Autoritetin e Mbikëqyrjes Financiare", Drejtoria Juridike hartoi [...]

Për zhvillimin e testimit për vlerësuesit e dëmeve në sigurime

22 Tetor 2008

Në mbështetje dhe për zbatim të nenit 14, pika 3, të Ligjit nr. 9572, datë 3.07.2006, "Për Autoritetin e Mbikëqyrjes Financiare" dhe nenit 89, të Ligjit nr. 9267, datë 29.07.2004, "Për veprimtarinë e sigurimit, të risigurimit dhe ndërmjetësimit në sigurime dhe risigurime" dhe pika 14 e VKM-së, nr. 164, datë 28.01.2008, [...]

Shpallje e rezultatit të testimit për vlerësues të dëmeve në sigurime

6 Tetor 2008

Në mbështetje dhe për zbatim të nenit 14, pikës 3, të Ligjit nr. 9572, datë 3.07.2006, "Për Autoritetin e Mbikëqyrjes Financiare", nenit 89, të Ligjit nr. 9267, datë 29.07.2004, "Për veprimtarinë e sigurimit, të risigurimit dhe ndërmjetësimit në sigurime dhe risigurime", pikës 14 të VKM, nr. 164, datë [...]

Zhvillimet e Tregut të Sigurimeve në Shqipëri për Periudhën Janar - Gusht 2008

25 Shtator 2008

Në periudhën Janar - Gusht 2008 numri i kontratave të sigurimit të lidhura arriti në 448,665 duke shënuar një rritje prej rreth 22.69% në krahasim me të njejtën periudhë të vitit 2007. Rritja e numrit të kontratave në 2008 u shoqërua me rritjen e vëllimit të të ardhurave nga primet. Primet e shkruara bruto të [...]

Për zhvillimin e testimit për vlerësuesit e dëmeve në sigurime

17 Shtator 2008

Në mbështetje dhe për zbatim të nenit 14 pika 3, të Ligjit nr. 9572, datë 3.07.2006, "Për Autoritetin e Mbikëqyrjes Financiare" dhe nenit 89, të Ligjit nr.9267, datë 29.07.2004, "Për veprimtarinë e sigurimit, të risigurimit dhe ndërmjetësimit në sigurime dhe risigurime" dhe pika 14 e VKM-së, nr.164, datë 28.01.2008, [...]

Mbi publikimin e Raportit të Mbikëqyrjes 2007, të AMF

17 Shtator 2008

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare, ka kënaqësinë t'ju prezantojë një publikim të ri, Raportin e Mbikëqyrjes 2007, i cili realizohet për herë të parë nga Institucioni ynë. Kërkesat gjithnjë e në rritje të tregut për informacion të specializuar me karakter financiar, dinamika e zhvillimit të tij, si [...]

Mbi publikimin e periodikut AMF Nr. 10

17 Shtator 2008

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare ka kënaqësinë të vërë në dijeni publikun, mbi publikimin e periodikut të AMF nr. 10 në faqen zyrtare të internetit.Për të lexuar materialin e plotë të periodikut nr. 10 klikoni këtuShpresojmë që ky publikim të jetë me interes për Ju.

Mbi publikimin e periodikut AMF Nr. 9

9 Shtator 2008

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare ka kënaqësinë të vërë në dijeni publikun, mbi publikimin e periodikut të AMF nr. 9 në faqen zyrtare të internetit.Për të lexuar materialin e plotë të periodikut nr. 9 klikoni këtuShpresojmë që ky publikim të jetë me interes për Ju.

AXCO publikon raportin e saj të fundit mbi tregun e sigurimeve të jo – jetës në Shqipëri

2 Shtator 2008

Kompania Britanike AXCO, e specializuar në analizën e tregjeve, ka nxjerrë raportin e saj të ri mbi tregun e sigurimeve të jo - jetës në Shqipëri. Raportet e kompanisë AXCO hartohen nga profesionistë të sigurimeve me përvojë, ndërsa përdorin si burim të informacionit pjesëmarrësit kryesorë të tregjeve. [...]