11 Qershor 2018

Mbi zhvillimin e mbledhjes së Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare

Ditën e mërkurë, datë 13.06.2018, ora 10:00, do të zhvillohet mbledhja e Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, me këtë rend dite:
 

 1. Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së kaluar;
 2. Miratimi i rendit të ditës;
 3. Informacion mbi gjendjen financiare të tregut të pensioneve private vullnetare dhe SIK mbi bazën e pasqyrave financiare të 31.02018;
 4. Projekt “Për disa ndryshime në Rregulloren nr. 127, datë 06.10.2011 “Mbi përmbajtjen e detyrueshme, afatet dhe formën e raporteve të SIK, shoqërive të administrimit dhe depozitarëve”, e ndryshuar”;
 5. Projekt “Për disa ndryshime në prospektin e fondit të pensionit vullnetar Raiffeisen”;
 6. Projekt “Mbi miratimin e krijimit të fondit të investimit “Raiffeisen Vizion” dhe miratimin e prospektit të këtij fondi”;
 7. Projekt “Mbi miratimin e udhëzimit “Mbi mënyrën e tregtimit, klerimit dhe shlyerjes së transaksioneve” dhe listën e ndryshuar të komisioneve dhe tarifave të shoqërisë “Bursa Shqiptare e Titujve (ALSE)” sh.a.”;
 8. Projekt “Mbi licencimin për të vepruar si broker fizik për tregtimin e titujve”;
 9. Informacion në lidhje me masat e marra nga FIBank në lidhje me gjetjet dhe rekomandimet e dhëna në raportin e inspektimit dërguar nga AMF;
 10. Projekt “Mbi miratimin e Memorandumit të Mirëkuptimit ndërmjet Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare dhe Korpusit Vullnetar të Shërbimeve Financiare”;
 11. Projekt “Për miratimin e një fondi të posaçëm për “Konferencën e Edukimit Financiar”;
 12. Projekt “Mbi një ndryshim në Rregulloren nr. 75, datë 30.05.2016 “Për komunikimin me median e publikun, publikimet dhe funksionimin e faqes së internetit”;
 13. Projekt “Për miratimin e planit strategjik për vitet 2018-2020 dhe planit vjetor të auditimit të brendshëm për vitin 2018”;
 14. Projekt “Për miratimin e Manualit Praktik mbi inspektimet në vend për dëmet motorike dhe të pronës”;
 15. Projekt “Mbi miratimin e anëtarëve të Këshillit Mbikëqyrës të shoqërisë së sigurimit “Atlantik – Shoqëri Sigurimesh” sh.a.”;
 16. Projekt “Mbi riemërimin e Administratorit të shoqërisë së sigurimit “SiCRED” sh.a.”;
 17. Projekt “Mbi licencimin për ushtrimin e veprimtarisë së brokerimit në sigurime”;
 18. Projekt “Mbi miratimin e ushtrimit të veprimtarisë së agjentit në sigurime”;
 19. Informacion mbi inspektimin e kryer në pikat e shitjes të policave të sigurimit të detyrueshëm, pranë pikës së kalimit kufitar Hani i Hotit;
 20. Informacion lidhur me inspektimin e përbashkët me Bankën e Shqipërisë, pranë Bankës Credins sh.a.;
 21. Informacion mbi inspektimin e kryer pranë Raiffeisen Bank për veprimtarinë e ndërmjetësimit në sigurime;
 22. Projekt “Mbi inspektimin tematik të kryer pranë shoqerive të sigurimit për praktikat e dëmeve objekt i Fondit të Kompensimit për ngjarjet pas 1 janar 2014”;
 23. Mbi zbatimin e vendimeve të Bordit që lidhet me Fondin e Kompensimit dhe ecurinë e veprimtarisë së BSHS-së;
 24. Të tjera.