5 Tetor 2018

Zhvillohet mbledhja e Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare

Në mbledhjen e datës 5 tetor 2018, Bordi i Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, shqyrtoi dhe vendosi:

  1. Miratimin e shoqërive audituese të pasqyrave financiare të vitit 2018, për shoqëritë e sigurimit;
  2. Riemërimin e administratorit të shoqërisë së brokerimit “3BBroker”.