5 Qershor 2009

Mbi publikimin e listës së vlerësuesve të dëmeve në sigurime, të licencuar nga Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare

Në bazë dhe për zbatim të Ligjit Nr. 9267, datë 29.07.2004 dhe VKM-se Nr.164, datë 28.01.2008 “Pёr përcaktimin e kritereve dhe të procedurave për licencimin e vlerësuesve të dëmeve në sigurime”, Bordi i Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, ka miratuar dhënien e licencës së vlerësuesit të dëmeve në sigurime për klasat e jo-jetës për personat si më poshtë:

Për të lexuar listën emërore të vlerësuesve të dëmeve në sigurime të licencuar nga AMF, klikoni këtu