24 Shtator 2009

Mbi zhvillimin e mbledhjes së Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare

Në mbledhjen e datës 24 shtator 2009, Bordi i Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, shqyrtoi dhe miratoi vendimet e mëposhtme:

•    Propozoi pranë Kuvendit për miratimin e projekt strukturës dhe organikën e AMF.
•    Miratoi shoqërinë e ekspertit kontabël të autorizuar për auditimin e pasqyrave financiare të shoqërisë së  sigurimit
    “Eurosig” sh.a, për vitin 2009.
•    Miratoi Drejtorin e Përgjithshëm të shoqërisë së sigurimit të jetës “SiCRED” sh.a, si dhe
•    Miratoi rishikimin e planit financiar të AMF, për vitin 2009.