2 Dhjetor 2009

Shpallje e rezultatit të testimit për aktuar të autorizuar në sigurime

Në mbështetje dhe për zbatim të nenit 14, pika 3, të Ligjit nr. 9572, datë 3.07.2006, "Për Autoritetin e Mbikëqyrjes Financiare", të nenit 66 të Ligjit nr. 9267, datë 29.07.2004, "Për veprimtarinë e sigurimit, të risigurimit dhe ndërmjetësimit në sigurime dhe risigurime" dhe të Rregullores nr. 6, datë 27.07.2009 të AMF “Mbi licencimin e aktuarëve të autorizuar të shoqërive të sigurimit“, Komisioni i Organizimit të Testimit për “Aktuar i autorizuar në Sigurime ”, i krijuar në bazë të Urdhrit nr. 81, datë 16.11.2009, të Kryetarit të AMF-së, shpall rezultatet e testimit të datës 19.11.2009, si më poshtë:

Komisioni vlerëson, se në bazë të pikëve të mbledhura, kalon testin për pajisen me autorizimin  “Aktuar i autorizuar”:


1.    Alma Qamo
2.    Enkeleda Shehi
3.    Oriana Zaçaj
4.    Kleida Haxhi
5.    Etleva Dulja
6.    Ravena Aleksi
7.    Hydai Myftiu
8.    Romeo Baçe
9.    Brikena Xhaja
10.  Areta Çuko