14 Dhjetor 2009

Mbi zhvillimin e mbledhjes së Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare

Në mbledhjen e datës 10 dhjetor 2009, Bordi i Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, midis të tjerave, shqyrtoi dhe miratoi vendimet e mëposhtme:

1.    Rregulloren për mënyrën e miratimit, financimit dhe administrimit të buxhetit të B.SH.S;

2.    Fondin e kompensimit, për vitin 2010, për sigurimin e detyrueshëm motorik;

3.    Disa ndryshime në statutin e shoqërisë së sigurimit “Insig” sh.a;

4.    Pajisjen me licencë “Broker në sigurime” të shoqërisë “DEVON” sh.a dhe shoqërisë “LANDES Broker” sh.a.