19 Qershor 2019

Mbi zhvillimin e mbledhjes së Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare


Ditën e premte, datë 21.06.2019, ora 10:00, zhvillohet mbledhja e Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, me këtë rend dite:
 

  1. Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së kaluar;
  2. Miratimi i rendit të ditës;
  3. Projekt “Për ndryshimin e strukturës organizative dhe organikës së Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare”;
  4. Informacion për realizimin e buxhetit të katër mujorit të parë të vitit 2019, të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare;
  5. Projekt “Mbi disa shtesa dhe ndryshime në Rregulloren nr. 1, datë 201.2016 “Për procedurat dhe mënyrën e depozitimit të informacionit dhe dokumentacionit në lidhje me burimin e kapitalit për aksionarët e shoqërisë së sigurimit””;
  6. Projekt “Për miratimin e Rregullores “Për disa kërkesa shtesë për marrjen e licencës së shoqërisë administruese të sipërmarrjeve të investimeve kolektive””;
  7. Të tjera.