26 Korrik 2019

Zhvillohet mbledhja e Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare

Në mbledhjen e datës 24 korrik 2019, Bordi i Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, shqyrtoi dhe vendosi:

 1. Miratimin e Raportit të Mbikëqyrjes për vitin 2018;
 2. Rinovimin e licencës së Aktuarit të Autorizuar në sigurime;
 3. Miratimin e ushtrimit të veprimtarisë së brokerimit në sigurime;
 4. Miratimin e ushtrimit të veprimtarisë së agjentit në sigurime;
 5. Miratimin e ndryshimit të statutit dhe emërimit të anëtarit të Këshillit të Administrimit të shoqërisë “SunTrust Broker” sh.a.;
 6. Miratimin e rregullores “Për administrimin e aktiveve në Autoritetin e Mbikëqyrjes Financiare”;
 7. Miratimin e riemërimit të Administratorit të shoqërisë “Regjistri Shqiptar i Titujve ALREG” sh.a.;
 8. Miratimin e riemërimit të Administratorit, Kryetarit dhe anëtarëve të Këshillit Administrativ të shoqërisë administruese të fondit të pensioneve “Sigal Life Uniqa Group Austria” sh.a.;
 9. Marrjen e masave ndaj shoqërive të sigurimit;
 10. Marrjen e masave korrigjuese ndaj Byrosë Shqiptare të Sigurimit;
 11. Ndryshimin e strukturës organizative dhe organikës së Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare;
 12. Licencimin e shoqërisë “Agora Securities” sh.a., për ushtrimin e veprimtarisë së brokerimit, tregtimit në letra me vlerë;
 13. Miratimin e udhëzimit “Mbi raportimin e shitjeve të policave të sigurimit të punonjësve të punësuar në veprimtarinë minerare nga aksidentet në punë”;
 14. Revokimin e licencës së shoqërisë së brokerimit “Smart Insurance Broker” sh.a.