6 Nentor 2019

Zhvillimet e Tregut të Fondeve të Investimeve, 30.09.2019

Gjatë nëntëmujorit të vitit 2019, në tregun e fondeve të investimeve ushtruan aktivitetin e tyre pesë fonde investimi. Fondi i investimeve “Raiffeisen Prestigj”, fondi i investimeve “Raiffeisen Invest Euro”, fondi i investimeve “Raiffeisen Vizion” të cilat administrohen nga shoqëria “Raiffeisen Invest”, fondi i investimeve “Credins Premium” nën administrimin e shoqërisë administruese “Credins Invest” dhe fondi “WVP Top Invest” e cila administrohet nga shoqëria “WVP Fund Management Tirana sh.a”.

Sipas analizës së të dhënave për tregun e fondeve të investimeve në 30.09.2019, vlera neto e aseteve të Fondeve, arriti rreth 66.68 miliardë lekë me një rritje prej 0.60 miliardë lekë ose 0.90%, krahasuar me 31.12.2018. E shprehur në euro, totali i aseteve neto është 546 milionë Euro [1].

Ky treg dominohet kryesisht nga investimet në Obligacione Qeveritare, të cilat përbëjnë 60.44% të aseteve të fondeve, me një ulje prej 4.83% krahasuar me 31.12.2018.

Numri i anëtarëve që kanë investuar në Fondet e Investimit më 30.09.2019 është 29,280 me një ulje prej 0.48% krahasuar me 31.12.2018.

Tregues të fondeve të investimeve                                                                                                                                                                                                                                                 

Përshkrimi Vlera (mln. lekë) Ndryshimi (Në %)
  31.12.’18 30.09.’19 31.12.’18-30.09’19
Asetet neto të FI 66,087 66,684 0.90Asetet neto dhe numri i anëtarëve sipas fondeve të investimeve                                                                                                                                                                                        
30.09.2019
Fond Investimi Numri i anëtarëve në FI Asete Neto (mln. lekë)
Raiffeisen PRESTIGJ 21,339 42,379
Raiffeisen VIZION 3,762 10,679
Raiffeisen EURO 3,148 9,835
Credins PREMIUM 916 3,689
WVP Top Invest 115 103
TOTAL 29,280 66,684

Ndarja e tregut sipas numrit të anëtarëve në fondet e investimeve,                30.09.2019 (në %) Ndarja e tregut sipas vlerës së aseteve neto të fondeve të investimeve,            30.09.2019 (në %)
                                           
           


 Për të lexuar disa nga treguesit kryesorë të ecurisë së Fondeve të Investimeve për periudhën 30.09.2019, kliko këtu.
 
1 http://www.bankofalbania.org/ Kursi zyrtar i këmbimit ("fiksi") 30.09.2019 në Bankën e Shqipërisë,
1 euro = 122.11 lekë