24 Dhjetor 2019

Zhvillohet mbledhja e Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare

Në mbledhjen e datës 19 dhe 24 dhjetor 2019, Bordi i Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, shqyrtoi dhe vendosi:

 1. Miratimin e shoqërisë audituese për auditimin e pasqyrave financiare të SHAFP “Sigal-Life Uniqa Group Austria” sh.a si dhe fondit të pensionit që administrohet prej saj për vitin financiar që mbyllet më 31.12.2019;
 2. Miratimin e rregullores “Për parandalimin e konfliktit të interesave në ushtrimin e funksioneve publike në Autoritetin e Mbikëqyrjes Financiare”;
 3. Përfshirjen e veprimtarisë së klerimit dhe shlyerjes së titujve në licencën e shoqërisë “Regjistri Shqiptar i Titujve ALREG” sh.a.;
 4. Zgjerimin e fushës së veprimtarisë së shoqërisë “ABI Bank” sh.a. dhe “Banka Credins” sh.a., në tregtimin e titujve;
 5. Miratimin e ndryshimit të statutit të shoqërisë “Agora Securities” sh.a.;
 6. Miratimin e ushtrimit të veprimtarisë së agjentit në sigurime;
 7. Miratimin e ushtrimit të veprimtarisë së brokerimit në sigurime;
 8. Licencimin e shoqërisë për ushtrimin e veprimtarisë së vlerësuesit të dëmeve në sigurime;
 9. Rinovimin e licencës së aktuarit të autorizuar në sigurime;
 10. Njohjen dhe regjistrimin e shoqërisë, si agjent i shoqërisë së brokerimit në tituj;
 11. Miratimin e shoqërisë audituese për auditimin e pasqyrave financiare të shoqërisë “Sigal Uniqa Group Austria” sh.a. dhe “Sigal-Life Uniqa Group Austria” sh.a.,  për vitin financiar që mbyllet në 31.12.2019;
 12. Miratimin e rregullores “Për regjistrin elektronik të dëmeve të sigurimeve të detyrueshme motorike”;
 13. Miratimin e Fondit të Kompensimit për vitin 2020;
 14. Miratimin e ndryshimit të buxhetit të vitit 2019 të AMF-së;
 15. Miratimin e ndryshimeve në Rregulloren nr. 71, datë 27.03.2019 “Për veprimtarinë e agjentit të shoqërisë së brokerimit në tituj”.