11 Shkurt 2020

Programi kombëtar i praktikave të punës, thirrja V - AMF përfshihet në këtë program

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare përfshihet në “Programin Kombëtar të Praktikave të Punës”, në koordinim me Ministrinë e Arsimit, Sportit dhe Rinisë, në funksion të aftësimit të studentëve dhe përgatitjes së tyre për tregun e punës. Më poshtë gjeni njoftimin e Ministrisë së Arsimit, Sportit dhe Rinisë.
 
Në mbështetje të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 395, datë 29.04.2015 “Për miratimin e Programit Kombëtar të Praktikave të Punës në Administratën Shtetërore dhe Institucionet e tjera Publike”, i ndryshuar, Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë shpall thirrjen e pestë të “Programit Kombëtar të Praktikave të Punës”. Informacionin rreth programit, profilet e kërkuara, numrin e praktikantëve dhe  institucionet pjesëmarrëse mund t’i gjeni në linkun http://praktika.arsimi.gov.al nga ku mund të kryeni edhe aplikimin online, pasi të klikoni në dritaren “Apliko”.
  
Aplikimi është i hapur për të rinjtë, që përmbushin këto kritere:

  • Të jenë 21-26 vjeç;
  • Të kenë përfunduar minimalisht ciklin e parë të studimeve “Bachelor”;
  • Të mos kenë qenë pjesë e programit gjatë thirrjeve të mëparshme .
Të rinjtë e interesuar duhet të aplikojnë vetëm në një institucion të caktuar, në të kundërt aplikimi i tyre nuk do të merret në konsideratë.

Dokumentet që duhet të ngarkojnë aplikantët janë:
  1. CV (jetëshkrim) e aplikantit;
  2. Letra e motivimit.
Afati për aplikim është nga data 7 shkurt deri më datë 29 shkurt 2020.

Pas mbylljes së aplikimeve, institucionet përkatëse do të lajmërojnë nëpërmjet postës elektronike të përzgjedhurit për të filluar praktikën 3- mujore, nga data 9 mars – 9 qershor 2020.

Pjesëmarrësit do të përfshihen në një përvojë pune, në ndërveprim me profesionistët në administratën publike, njësitë e vetëqeverisjes vendore dhe shoqëritë tregtare, me qëllim përfitimin e njohurive praktike, pasurimin e jetëshkrimit të tyre, zgjerimin e rrjetit të kontakteve, pajisjen me të ashtuquajturat “aftësi të buta” si puna në grup, komunikimi i sigurt, përshtatshmëria në ambientin e punës, aftësia për të ndërmarrë iniciativa.

Periudha tre – mujore e praktikës do të njihet si përvojë pune nga Departamenti i Administratës Publike, ndërsa në përfundim të saj ofrohet punësim për mbi 200 më të mirët.