26 Shkurt 2020

Zhvillimet e Tregut të Pensioneve Private Vullnetare për vitin 2019

Gjatë vitit 2019, në tregun e pensioneve private vullnetare ushtruan aktivitetin e tyre tre fonde pensioni. Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare me Vendim nr. 210, datë 22.11.2019 licencoi “Albsig Invest”sh.a - shoqëri administruese e fondeve të pensionit dhe sipërmarrjeve të investimeve kolektive dhe miratimin e “Fondit të Pensionit Vullnetar Albsig”.

Analiza e të dhënave për tregun e pensioneve private vullnetare për vitin 2019 tregon një total asetesh neto prej 2,904.07 milionë lekë (23.85 milionë euro[1]) dhe me një rritje prej 614.97 milionë lekë (26.87%) krahasuar me vitin 2018. Numri i anëtarëve në fondet e pensioneve, per vitin 2019 është 28,273 anëtarë duke shënuar rritje prej 11.76% krahasuar me vitin 2018.

 
 
Tregues të fondeve të pensioneve                                                                                                                                                                                                                                                              
Përshkrimi Vlera (mln. lekë) Ndryshimi (Në %)
  31.12.’18 31.12.’19 31.12.’18-31.12’19
Asetet neto të FP 2,289.10 2,904.07 26.87Asetet neto dhe numri i anëtarëve sipas fondeve të pensioneve                                                                                                                                                                                        31.12.2019
Fond Pensioni Numri i  anëtarëve në FP Asete Neto (mln. lekë)
SIGAL 8,084 1,326.66
RAIFFEISEN 3,052 751.44
CREDINS PENSION 17,137 825.97
TOTAL 24,407 2,904.07

.

Ndarja e tregut sipas numrit të anëtarëve në fondet e pensioneve,          31.12.2019   (Në %)


           


Ndarja e tregut sipas vlerës së aseteve neto të fondeve të pensioneve,                 31.12.2019   (Në %)

           
                            
            


Për të lexuar materialin e plotë të Tregut të Pensioneve Private Vullnetare, 31.12.2019 (në versionin EXCEL), ju lutem klikoni këtu.
 
[1] http://www.bankofalbania.org/ Kursi zyrtar i këmbimit ("fiksi") 31.12.2019 në Bankën e Shqipërisë,
1 euro = 121.77 lekë