19 Maj 2020

Mbi zhvillimin e mbledhjes së Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare

Ditën e premte, datë 22.05.2020, ora 10:00, do të zhvillohet mbledhja e Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, me këtë rend dite:
 

 1. Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së kaluar;
 2. Miratimi i rendit të ditës;
 3. Informacion mbi gjendjen financiare të tregjeve të pensioneve private vullnetare dhe SIK mbi bazën e pasqyrave financiare të 31.12.2019;
 4. Informacion lidhur me normën ditore të likuiditetit të shoqërive të sigurimit për periudhën 1 prill 2020 deri më 30 prill 2020;
 5. Informacion mbi ecurinë e primeve të shkruara bruto për muajin prill 2020;
 6. Projekt “Për miratimin e ndryshimeve në prospektin e fondit të pensionit vullnetar “Sigal” për vitin 2020”;
 7. Projekt “Mbi miratimin e prospektit të shoqërisë “Banka Credins” sh.a., për ofertën private të obligacioneve afatgjatë, të konvertueshme në aksione”;
 8. Projekt “Mbi miratimin e prospektit të shoqërisë “Banka e Parë e Investimeve, Albania” sh.a., për ofertën private të emetimit të obligacioneve afatgjatë”;
 9.  Projekt “Mbi miratimin e marrëveshjes së bashkëpunimit ndërmjet DPPPP dhe AMF”;
 10. Projekt “Mbi miratimin e riemërimit të administratorit të shoqërisë “Credins Invest-Shoqëri Administruese e Fondeve të Pensionit dhe Sipërmarrjeve të Investimeve Kolektive” sh.a.;
 11. Projekt “Mbi riemërimin e anëtarëve të Këshillit Mbikëqyrës dhe anëtarëve të Bordit Drejtues të shoqërisë së sigurimit “Intersig VIG” sh.a.;
 12. Projekt “Mbi miratimin e delegimit të funksioneve të Teknologjisë së Informacionit të shoqërisë së sigurimit të Jetës, “Insig Jetë” sh.a.;
 13. Projekt “Mbi miratimin e anëtarëve të Këshillit Mbikëqyrës të shoqërisë së brokerimit në sigurime të Jo-Jetës “ASSIBROKER” sh.a.;
 14. Projekt “Mbi miratimin e ushtrimit të veprimtarisë së agjentit në sigurime”;
 15. Të tjera.