29 Korrik 2020

Zhvillohet mbledhja e Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare

Në mbledhjen e datës 29 korrik 2020, Bordi i Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, shqyrtoi dhe vendosi:

 1. Miratimin e Udhëzimit “Mbi pritshmëritë rregullatore ndaj subjekteve nën mbikëqyrje, për shkak të situatës së krijuar nga COVID-19”;
 2. Miratimin e Raportit të Mbikëqyrjes së Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, për vitin 2019;
 3. Miratimin e ndryshimit të Rregullores nr. 58, datë 30.06.2015 “Mbi masat e vigjilencës së duhur dhe të zgjeruar nga subjektet e ligjit mbi parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit”, e ndryshuar;
 4. Miratimin e disa ndryshimeve në Rregulloren nr. 37, datë 28.05.2015 “Për përcaktimin e kritereve dhe kërkesave për përzgjedhjen e shoqërisë audituese për shoqërinë e sigurimit”;
 5. Miratimin e disa ndryshimeve në Rregulloren nr. 89, datë 27.06.2016 “Për kriteret dhe kërkesat për miratimin e shoqërisë audituese të shoqërive administruese të SIK dhe shoqërive administruese të fondeve të pensionit vullnetar”;
 6. Miratimin e memorandumit të bashkëpunimit ndërmjet Institutit të Statistikave dhe Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare;
 7. Miratimin e pjesëmarrjes influencuese në shoqërinë e sigurimit “Sigal Uniqa Group Austria” sh.a.;
 8. Miratimin e prospektit të shoqërisë, për ofertën private të emetimit të obligacioneve afatgjatë me normë interesi fikse;
 9. Miratimin e ndryshimeve në prospektin e fondit të pensionit “Credins Pension”;
 10. Miratimin e ndryshimeve në prospektin e fondit të pensionit “Raiffeisen”;
 11. Njohjen e shoqërive për të kryer veprimtarinë e agjentit të shoqërisë së brokerimit në tituj.