4 Gusht 2020

AMF ndryshon rregulloret për shoqëritë audituese të kompanive në tregjet nën mbikëqyrje

Bordi i Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare ka miratuar më 29 korrik 2020 disa ndryshime në Rregulloren nr. 37, datë 28.05.2015 “Për përcaktimin e kritereve dhe kërkesave për përzgjedhjen e shoqërisë audituese për shoqërinë e sigurimit” dhe Rregulloren nr. 89, datë 27.06.2016 “Për kriteret dhe kërkesat për miratimin e shoqërisë audituese të shoqërive administruese të SIK dhe shoqërive administruese të fondeve të pensionit vullnetar”.

Qëllimi i ndryshimeve është rritja e cilësisë së auditimit, referuar praktikave më të mira rregullative. Për të lexuar vendimet, lutem klikoni më poshtë:

https://amf.gov.al/pdf/publikime/Vendimi98,date29_07_2020_3.pdf

https://amf.gov.al/pdf/publikime/Vendimi99,date29_07_2020_2.pdf