16 Shtator 2020

Zhvillimet e Tregut të Fondeve të Investimeve, 30.06.2020

Gjatë periudhës janar-qershor 2020, në tregun e fondeve të investimeve ushtruan aktivitetin e tyre gjashtë fonde investimi. Fondi i investimeve “Raiffeisen Prestigj”, “Raiffeisen Invest Euro” dhe “Raiffeisen Vizion” të administruara nga shoqëria “Raiffeisen Invest”, fondi i investimeve “Credins Premium” nën administrimin e shoqërisë administruese “Credins Invest”, fondi “WVP Top Invest” administrohet nga shoqëria “WVP Fund Management Tirana sh.a” dhe fondi i investimeve “Albsig Standard” nën administrimin e shoqërisë administruese “Albsig Invest”sh.a..

Sipas analizës së të dhënave për tregun e fondeve të investimeve në 30.06.2020, vlera neto e aseteve të Fondeve, arriti rreth 65.47 miliardë lekë me një ulje prej 1.3 miliardë lekë ose 1.97%, krahasuar me 31.12.2019.

Ky treg dominohet kryesisht nga investimet në Obligacione Qeveritare, të cilat përbëjnë 69.09% të aseteve të fondeve, me një rritje prej 1.93% krahasuar me 31.12.2019.
Numri i anëtarëve që kanë investuar në Fondet e Investimit më 30.06.2020 është 29,897 me një rritje prej 2.24%, krahasuar me 31.12.2019.

Tregues të fondeve të investimeve                                                                                                                                                                                                                                                 

Përshkrimi Vlera (mln. lekë) Ndryshimi (Në %)
  31.12.’19 30.06.’20 31.12.’19-30.06’20
Asetet neto të FI 66,788 65,474 (1.97)


Asetet neto dhe numri i anëtarëve sipas fondeve të investimeve                                                                                                                                                                                                                                                          30.06.2020
Fond Investimi Numri i anëtarëve në FI Asete Neto (mln. lekë)
Raiffeisen PRESTIGJ 21,557 40,772
Raiffeisen VIZION 4,251 12,059
Raiffeisen Invest EURO 3,029 9,014
Credins PREMIUM 863 3,427
WVP Top Invest 168 122
Albsig Standard 29 80
TOTAL 29,897 65,474


Ndarja e tregut sipas numrit të anëtarëve në fondet e investimeve, 30.06.2020                                           
 

Për të lexuar disa nga treguesit kryesorë të ecurisë së Fondeve të Investimeve për periudhën 30.06.2020, kliko këtu.