10 Nentor 2020

Zhvillimet e tregut të fondeve të investimeve, 30.09.2020

Gjatë periudhës janar-shtator 2020, në tregun e fondeve të investimeve ushtruan aktivitetin e tyre gjashtë fonde investimi. Fondi i investimeve “Raiffeisen Prestigj”, “Raiffeisen Invest Euro” dhe “Raiffeisen Vizion” të administruara nga shoqëria “Raiffeisen Invest”, fondi i investimeve “Credins Premium” nën administrimin e shoqërisë administruese “Credins Invest”, fondi “WVP Top Invest” administrohet nga shoqëria “WVP Fund Management Tirana sh.a” dhe fondi i investimeve “Albsig Standard” nën administrimin e shoqërisë administruese “Albsig Invest" sh.a..

Sipas analizës së të dhënave për tregun e fondeve të investimeve në 30.09.2020, vlera neto e aseteve të Fondeve, arriti rreth 66.85 miliardë lekë me një rritje prej 64.24 milionë lekë ose 0.10%, krahasuar me 31.12.2019.

Ky treg dominohet kryesisht nga investimet në Obligacione Qeveritare, të cilat përbëjnë 67.50% të aseteve të fondeve, me një rritje prej 1.36% krahasuar me 31.12.2019.

Numri i anëtarëve që kanë investuar në Fondet e Investimit më 30.09.2020 është 31,285 me një rritje prej 6.98% krahasuar me 31.12.2019.


Tregues të fondeve të investimeve                                                                                                                                                                                                                                                 

Përshkrimi Vlera (mln. lekë) Ndryshimi (Në %)
  31.12.’19 30.09’20 31.12.’19-30.09’20
Asetet neto të FI 66,788 66,853 0.10


Asetet neto dhe numri i anëtarëve sipas fondeve të investimeve                                          30.09.2020
 
Fond Investimi Numri i anëtarëve në FI Asete Neto (mln. lekë)
Raiffeisen PRESTIGJ 22,711 41,773
Raiffeisen VIZION 4,520 12,740
Raiffeisen Invest EURO 2,967 8,813
Credins PREMIUM 858 3,313
WVP Top Invest 203 128
Albsig Standard 26 86
TOTAL 31,285 66,853


Ndarja e tregut sipas numrit të anëtarëve në fondet e investimeve, 30.09.2020

  
 
Për të lexuar disa nga treguesit kryesorë të ecurisë së Fondeve të Investimeve për periudhën 30.09.2020, kliko këtu