12 Nentor 2020

Zhvillohet mbledhja e Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare

Në mbledhjen e datës 12 nëntor 2020, Bordi i Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, shqyrtoi dhe vendosi:

  1. Miratimin e buxhetit të vitit 2021 dhe buxhetit afatmesëm 2021-2023, të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare;
  2. Miratimin e marrëveshjes së bashkëpunimit midis Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare dhe Autoritetit të Konkurrencës;
  3. Miratimin e shoqërive audituese për auditimin e pasqyrave financiare të shoqërive të sigurimit, për vitin financiar që mbyllet më 31.12.2020;
  4. Miratimin e ushtrimit të veprimtarisë së agjentit në sigurime;
  5. Urdhër për eliminim shkeljesh ndaj shoqërive të sigurimit.