19 Shkurt 2021

Mbi zhvillimin e mbledhjes së Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare

Ditën e enjte, datë 25.02.2021, ora 10:00, zhvillohet mbledhja e Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, me këtë rend dite:
 

 1. Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së kaluar;
 2. Miratimi i rendit të ditës;
 3. Informacion mbi gjendjen financiare të tregjeve të Pensioneve Private Vullnetare dhe SIK, mbi bazën e pasqyrave financiare të 31.12.2020;
 4. Projekt “Për miratimin e ndryshimeve në kontratat e fondit të pensionit vullnetar “Credins Pension””;
 5. Projekt “Për miratimin e ndryshimeve në kontratat e fondit të pensionit vullnetar “Sigal””;
 6. Projekt “Mbi miratimin e programit të transparencës të rishikuar të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare”;
 7. Projekt “Mbi miratimin e riemërimit të një anëtari të Këshillit Mbikëqyrës të shoqërisë “Sigma Interalbanian VIG” sh.a.”;
 8. Projekt “Mbi miratimin e riemërimit të Administratorit të shoqërisë “Albsig” sh.a.”;
 9. Projekt “Mbi miratimin e riemërimit të Administratorit të shoqërisë “Ansig” sh.a.”;
 10. Projekt “Mbi miratimin e delegimit të funksionit të marketimit të shoqërisë administruese “Albsig Invest” sh.a.”;
 11. Projekt “Mbi licencimin dhe rinovimin e licencave të vlerësuesve të dëmeve në sigurime”;
 12. Projekt “Mbi miratimin e ushtrimit të veprimtarisë së agjentit në sigurime”;
 13. Informacion “Mbi realizimin e buxhetit 12-mujor të vitit 2020, të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare”;
 14. Informacion mbi inspektimin e kryer në Byronë Shqiptare të Sigurimeve;
 15. Të tjera.