2 Gusht 2022

Ecuria e tregut me Pakicë të Titujve të Qeverisë për periudhën janar – qershor 2022

Vëllimi i tregut sekondar të titujve të Qeverisë për periudhën janar - qershor 2021, u dominua në masën 64.08% nga transaksione në instrumente afatgjatë (obligacione) dhe 35.92% nga transaksionet në instrumente afatshkurtër (bono thesari). Parë nga këndvështrimi i numrit të transaksioneve, 72.03% e të gjitha transaksioneve të tregut sekondar të titujve të Qeverisë, i takojnë transaksioneve të kryera në bono thesari.

Të dhënat statistikore të tregut me pakicë të titujve të Qeverisë për periudhën janar – qershor 2022, flasin për një dominim të transaksioneve “Blerje në tregun primar” dhe “Shlyerje e vlerës nominale në maturim” përkatësisht me 58.83% dhe 28.15% kundrejt vëllimit të përgjithshëm.

Pjesëmarrja në tregun sekondar të titujve të Qeverisë, për periudhën janar – qershor 2022 dominohet nga investitorët individualë, të cilët kryejnë 98.10% të të gjitha transaksioneve në këtë treg.
                                   
Dy grupet e transaksioneve B dhe C

Transaksioni i llojit B Shitje nga portofoli i ndërmjetësit financiar” gjatë periudhës janar – qershor 2022, ka pasur një rritje prej 929 milionë lekë ose 64.02% krahasuar me periudhën janar – qershor 2021. Numri i transaksioneve i llojit B është ulur në masën 19.01%.

Transaksioni i llojit C Blerje para afatit të maturimit” gjatë periudhës janar – qershor 2022, ka pasur një rritje prej 437 milionë lekë ose 42.98%, ndërkohë pati gjithashtu rritje në numrin e transaksioneve në masën 14.38%, krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë.

Në totalin e transaksioneve të llojit B dhe C të marra së bashku, vihet re një rritje në vlerë absolute me rreth 1,366 milionë lekë, krahasuar me periudhën janar – qershor 2021.


Tregu Sekondar i Titujve të Qeverisë
 

Lloji i Transaksionit Vlera nominale Ndryshimi  
(në mln lekë) (në %)  
janar – qershor 2021 2022 `22/`21-1  
B Shitje nga portofoli i ndërmjetësit  financiar 1,450.91 2,379.85 64.02  
 
Individë 1,201.79 1,128.80 (6.07)  
Persona juridike 249.12 1,251.05 402.19  
C Blerje para afatit të maturimit 1,017.88 1,455.37 42.98  
 
 Individë 974.48 1,100.37 12.92  
Persona juridikë 43.40 355.00 717.97  


Për të lexuar materialin e plotë të raportit statistikor për periudhën janar – qershor 2022 (në versionin EXCEL) klikoni këtu.