22 Maj 2023

Ecuria e tregut të Fondeve të Investimeve, 31.03.2023

Gjatë periudhës janar-mars 2023, në tregun e fondeve të investimeve ushtruan aktivitetin e tyre trembëdhjetë fonde investimi. Fondi i investimeve “Raiffeisen Prestigj”, “Raiffeisen Invest Euro”, “Raiffeisen Vizion” dhe “Raiffeisen Mix” të administruara nga shoqëria “Raiffeisen Invest” sh.a, fondi i investimeve “Credins Premium” së bashku me fondet alternative “SEE LAND” dhe “GREEN VIEW” janë nën administrimin e shoqërisë administruese “Credins Invest” sh.a, fondi “WVP Top Invest” dhe fondi “WVP GLOBAL” administrohen nga shoqëria “WVP Fund Management Tirana sh.a, fondi i investimeve “Albsig Standard” nën administrimin e shoqërisë administruese “Albsig Invest” sh.a, fondi “ABI EIA”, “ABI FLEX EURO”, “ABI FLEX USD”, administrohen nga shoqëria “ABI Invest” sh.a.

Sipas analizës së të dhënave për tregun e fondeve të investimeve në 31.03.2023, vlera neto e aseteve të Fondeve, arriti rreth 41.99 miliardë lekë me një rritje prej 0.53 miliardë lekë ose 1.27%, krahasuar me 31.12.2022.

Ky treg dominohet kryesisht nga investimet në Obligacione Qeveritare, të cilat përbëjnë 71.77% të aseteve të fondeve, me një rritje prej 8.81% krahasuar me 31.12.2022.

Tregues të fondeve të investimeve                                                                                                                                                                                                                                                 

Përshkrimi Vlera (mln. lekë) Ndryshimi (Në %)
  31.12.’22 31.03’23 31.12.’22-31.03’23
Asetet neto të FI 41,466 41,995            1.27

Asetet neto dhe numri i anëtarëve sipas fondeve të investimeve                                                                                                                                                                                       
  31.03.2023
Fond Investimi Numri i anëtarëve në FI Asete Neto (mln. lekë)
Raiffeisen PRESTIGJ 22,048 26,630
Raiffeisen Vizion 3,841 9,437
Raiffeisen Invest EURO 1,534 3,618
Credins PREMIUM 484 757
ABI EIA 70 333
ABI FLEX EURO 13 295
Raiffeisen MIX 82 240
Albsig Standard 96 213
WVP Top Invest 323 212
WVP Global 278 209
ABI FLEX USD 3 50
TOTAL 28,772 41,995Ndarja e tregut sipas numrit të anëtarëve në fondet e investimeve, 31.03.2023               
Për të lexuar materialin e plotë të Tregut të Fondeve të Investimeve, 31.03.2023 (në versionin EXCEL), ju lutem klikoni këtu.