9 Maj 2024

Zhvillimet e Tregut të Titujve të Qeverisë jashtë Bursës për periudhën janar-mars 2024

Të dhënat statistikore të tregut të titujve të Qeverisë jashtë Bursës për periudhën janar-mars 2024, flasin për një dominim të transaksioneve “Marrje dhe Transmetim urdhri në tregun primar (Ankand)” dhe “Shlyerje e vlerës nominale në maturim” përkatësisht me 47.67% dhe 46.39% kundrejt vëllimit të përgjithshëm.

Vëllimi i tregut sekondar të titujve të Qeverisë të realizuara jashtë Burse për periudhën janar-mars 2024, u dominua në masën 81.41% nga transaksione në instrumente afatshkurtër (bono thesari) dhe 18.59% nga transaksionet në instrumente afatgjatë (obligacione).
Parë nga këndvështrimi i numrit të transaksioneve, 91.03% e të gjitha transaksioneve të tregut sekondar të titujve të Qeverisë jashtë Burse, i takojnë transaksioneve të kryera në bono thesari.

Pjesëmarrja në tregun sekondar të titujve të Qeverisë jashtë Burse, për periudhën janar-mars 2024 dominohet nga investitorët individualë, të cilët kryejnë 99.00% të të gjitha transaksioneve në këtë treg.
                                   
Grafik:Tregu i Titujve të Qeverisë jashtë Burse për periudhën janar-mars 2024              


 

  1. Marrje dhe Transmetim urdhri në tregun primar (Ankand) Shitje nga portofoli i ndërmjetësit financiar
  2. Tregtim për llogari të vet kur ekzekuton urdhrat e klientit (Shitja e titujve të Qeverisë investitorit nga portofoli i bankës, apo shoqërisë komisionere)
  3. Tregtim për llogari të vet kur ekzekuton urdhrat e klientit (Blerja e titujve të Qeverisë nga banka apo shoqëria komisionere para datës së maturimit nga investitori)
  4. Vendosja si kolateral
  5. Shlyerje e vleres nominale ne maturim
  6. Ekzekutimi i urdhrit të klientit (jo nga dhe për llogari të portofolit të subjektit)

Tre grupet e transaksioneve B, C dhe F

Transaksioni i llojit B Tregtim për llogari të vet kur ekzekuton urdhrat e klientit (Shitja e titujve të Qeverisë investitorit nga portofoli i bankës, apo shoqërisë komisionere)” gjatë periudhës janar-mars 2024, ka pasur një ulje prej 665 milionë lekë ose 30.39% krahasuar me periudhën janar-mars 2023. Gjithashtu, numri i transaksioneve i llojit B është ulur në masën 14.83%.

Transaksioni i llojit C Tregtim për llogari të vet kur ekzekuton urdhrat e klientit (Blerja e titujve të Qeverisë nga banka apo shoqëria komisionere para datës së maturimit nga investitori)” gjatë periudhës janar-mars 2024, ka pasur një ulje prej 217 milionë lekë ose 28.95%, me numër të njëjtë transaksionesh, krahasuar me periudhën janar-mars 2023.

Transaksioni i llojit F “Ekzekutimi i urdhrit të klientit (jo nga dhe për llogari të portofolit të subjektit)”

Në totalin e transaksioneve të llojit B, C dhe F të marra së bashku, vihet re një ulje në vlerë absolute me rreth 882 milionë lekë, krahasuar me periudhën janar-mars 2023.

*
Ky buletin është hartuar në përputhje me Ligjin në fuqi nr. 62/2020” Për Tregjet e Kapitalit” dhe rregulloreve:
Tregu Sekondar i Titujve të Qeverisë jashtë Bursës

 
Lloji i Transaksionit Vlera nominale Ndryshimi
(në mln lekë) (në %)
janar-mars 2023 2024 `24/`23-1
B Tregtim për llogari të vet kur ekzekuton urdhrat e klientit (Shitja e titujve të Qeverisë investitorit nga portofoli i bankës, apo shoqërisë komisionere) 2,186.91 1,522.38           (30.39)
  Klientë joprofesionistë (Individë) 1,958.81 1,457.78              (25.58)
  Klientë joprofesionistë (persona juridikë) 228.10 20.00 (91.23)
  Klientë profesionistë/palë e pranueshme/klient i kualifikuar - 44.60 100.00
C Tregtim për llogari të vet kur ekzekuton urdhrat e klientit (Blerja e titujve të Qeverisë nga banka apo shoqëria komisionere para datës së maturimit nga investitori) 749.56 532.56             (28.95)
  Klientë joprofesionistë (Individë) 643.86 530.56              (17.60)
  Klientë joprofesionistë (persona juridikë 105.70 2.00 (98.11)
  Klientë profesionistë/palë e pranueshme/klient i kualifikuar            - - -
F Ekzekutimi i urdhrit të klientit (jo nga dhe për llogari të portofolit të subjektit) - 2.00 100.00
  Klientë joprofesionistë (Individë) - - -
  Klientë joprofesionistë (persona juridikë) - - -
  Klientë profesionistë/palë e pranueshme/klient i kualifikuar - 2.00 100.00


Për të lexuar materialin e plotë të raportit statistikor për periudhën janar-mars 2024 (në versionin EXCEL) klikoni këtu.